Asmenų knygų kolekcijos

LEONO KUODŽIO (1902–1975) asmeninė biblioteka.

Kalbininko, pedagogo, poeto L. Kuodžio asmeninę knygų kolekciją sudaro 1969 metais įsigyta Leono Kuodžio asmeninės bibliotekos dalis: knygos kalbos ir literatūros mokslo klausimais, grožinė literatūra, žurnalų „Mokslo dienos“ (1938, 1940), „Kūryba“ (1943–944) komplektai. Dauguma knygų su įžymių kalbininkų autografais, dedikacijomis.

Rankraščių fonde F58 saugomas L. Kuodžio asmeninis archyvas.

Retų knygų ir rankraščių skyrius

(Respublikos g. 14)

 
 
    

KAZIMIERO BARĖNO (1907–2006) asmeninė biblioteka.

Rašytojo, leidėjo, Didžiosios Britanijos lietuvių visuomenės veikėjo K. Barėno knygų kolekciją sudaro rašytojo asmeninė biblioteka. Tai išeivijos lietuvių rašytojų kūryba lietuvių, anglų kalbomis, žymių pasaulio tapytojų paveikslų reprodukcijų rinkiniai, knygos istorijos, politikos, religijos klausimais, periodinių leidinių „Aidai“ (1947–1991), „Akiračiai“ (1973–1997), „Budėkime“ (1967–1996) komplektai. Saugoma 3279 vnt.

Rankraščių fonde F60 saugomas K. Barėno asmeninis archyvas.

Retų knygų ir rankraščių skyrius

(Respublikos g. 14)

 
 
    

RAPŠIŲ ŠEIMOS biblioteka.

Vertėjos, prancūzų kalbos specialistės, teatrologės JOANOS LAIMUTĖS RAPŠYTĖS (1938–2000) bei jos tėvų Panevėžio pedagogų JULIJOS RAPŠIENĖS (1903–1979) ir PETRO RAPŠIO (1902–1950) sukaupta knygų kolekcija. Ją sudaro knygos, išleistos 1913–2000 metais: leidiniai apie literatūros mokslą, kalbą, stilistiką, teatro istoriją, pedagogiką; lietuvių ir užsienio rašytojų kūryba. Knygos lietuvių, prancūzų, rusų kalbomis. Saugoma 1024 egz.

Rankraščių fonde F70 saugomas Rapšių šeimos archyvas.

Retų knygų ir rankraščių skyrius

(Respublikos g.14)

 
 
    

ELENOS GABULAITĖS (1916–1999) ir ALEKSANDROS ŠILGALYTĖS (1904–1997) biblioteka.

Pedagogės, literatės, lituanistės E. Gabulaitė ir A. Šilgalytė sukaupė bendrą knygų kolekciją, kurią mūsų biblioteka įsigijo 2000 m. Kolekciją sudaro knygos literatūros, lietuvių kalbos klausimais, pedagoginė, grožinė literatūra, literatūriniai žurnalai „Židinys“ (1937–1939), „Naujoji vaidilutė“ (1931), „Ateitis“ (1938–1939), Panevėžio krašto lituanistų leidiniai, lietuvių kalbos žodynai ir kt. Saugoma 2237 egz.

Rankraščių fonde F9 saugomas E. Gabulaitės asmeninis archyvas.

Rankraščių fonde F80 saugomas A. Šilgalytės asmeninis archyvas.

Retų knygų ir rankraščių skyrius

(Respublikos g. 14)

 
 
    

KAZIMIERO DULKSNIO (1910–2001) asmeninė biblioteka.

Iš prelato K. Dulksnio artimųjų 2002 m. įsigytą kolekciją sudaro religijos, teologijos, kultūros, filosofijos literatūra, grožinė literatūra, meno albumai, įvairių Lietuvos bei užsienio šalių miestų, vietovių meninių nuotraukų albumai, žodynai, kalbų vadovėliai. Saugoma 624 egz.

Rankraščių fonde F97 saugomas K. Dulksnio asmeninis archyvas.

Retų knygų ir rankraščių skyrius

(Respublikos g. 14)

 
 
    

JUOZO MILTINIO (1907–1994) asmeninė biblioteka.

Režisieriaus J. Miltinio kolekcijoje – 3364 egzemplioriai knygų ir žurnalų. Tai filosofinė, psichologinė, grožinė literatūra, sociologijos, teatro ir kino, medicinos ir pedagogikos leidiniai, enciklopedijos, įvairiakalbiai žodynai. Biblioteka unikali ne tik turiniu, bet ir kalbine sudėtimi: sukauptos knygos prancūzų, anglų, vokiečių, italų, ispanų, graikų, lietuvių, japonų ir kitomis kalbomis. PAVB išleido šios bibliotekos katalogą bei katalogo rodykles „Juozo Miltinio asmeninė biblioteka“ (2 d., Panevėžys, 2008).

Kartu saugomas ir J. Miltinio asmeninis archyvas, su kurio dokumentais galima susipažinti svetainėje www.miltinis.lt

Juozo Miltinio palikimo studijų centras

(Algirdo g. 54–19)

 
 
    

JUOZAPO ANTANAVIČIAUS (g. 1931) asmeninė biblioteka.

Iš monsinjoro J. Antanavičius 2007 m. įsigytą kolekciją (5000 egz.) sudaro religijos, teologijos, kultūros, filosofijos, politikos, teisės, socialinio gyvenimo, švietimo, gamtos mokslų, žemės ūkio, medicinos literatūra, grožinė literatūra, meno albumai, žodynai. Dauguma knygų su autografais, dedikacijomis. Kolekcijoje sukauptos knygos lietuvių, vokiečių, anglų, rusų, lenkų, italų, prancūzų kalbomis. Seniausia kolekcijos knyga – Konstantino Sirvydo „Dictionarium trium lingvarum in usum studiosae iuventutis“ (Vilnius, 1713). Šiuo metu tai kartu ir seniausia mūsų bibliotekoje saugoma knyga.

Retų knygų ir rankraščių skyrius

(Respublikos g. 14)

 
 
    

STASIO EIDRIGEVIČIAUS (g. 1949 m.) asmeninė kolekcija.

Dailininko S. Eidrigevičiaus kolekcijos dokumentus dovanojo ir nuolat ją pildo pats dailininkas ir jo seserys Apolonija bei Genovaitė. Šiuo metu čia saugomi 265 egzemplioriai įvairių spaudinių – knygų, plakatų, atvirukų, parodų katalogų, meno kūrinių reprodukcijų ir kitų leidinių lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, japonų kalbomis. Ši kolekcija labai plačiai atspindi dailininko S. Eidrigevičiaus kūrybinę veiklą. Dalies šios kolekcijos leidinių neturi jokia kita Lietuvos biblioteka.

Rankraščių fonde F15 saugomi originalūs dailininko asmeninio archyvo dokumentai.

Retų knygų ir rankraščių skyrius

(Respublikos g. 14)

 
 
    

VINCENTO LUKOŠEVIČIAUS (1937– 2009) asmeninė biblioteka.

Vilniaus universiteto docento ekonomisto, istoriko, socialinių mokslų daktaro V. Lukoševičiaus asmeninėje knygų kolekcijoje, kurią artimieji 2009 m. dovanojo mūsų bibliotekai, saugoma 2500 egzemliorių knygų ir dokumentų. Kolekcijoje gausu sovietinio meto spaudinių: grožinės ir ekonomikos, istorijos, filosofijos mokslų literatūros, yra iki 1945 m. išleistų retų spaudinių, ikikarinės periodikos. Vertingą bibliotekos dalį sudaro senosios knygos, kurių amžius siekia XIX šimtmečio pabaigą. Tai leidiniai, atspindintys Lietuvos istoriją valstybei patekus į Rusijos imperijos sudėtį (1795–1915) „Виленскiй временникь. Русскiя поселенiя Ковенской губернiи“ (Вильна, 1909); „Памятная книжка Ковенской губернiи на 1903 годь“ (Ковна, 1902) ir kitos. Paminėtina lenkų kalba profesoriaus T. Korzon monografija apie vieną iš 1863 m. sukilimo vadų, bajorą Jokūbą Geištorą „Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857–1865“ (Wilno, 1913). Knygos vertingos ir įdomios savo proveniencijomis. Paminėtina vieno žymiausio lietuvių istoriko, filosofo profesoriaus Zenono Ivinskio monografija „Kovos bruožai dėl Žemaičių ir jų sienų“ (Kaunas, 1936) su paties autoriaus dedikacija Vilniaus universiteto geografijos prof. J. Dalinkevičiui. Asmeninės kolekcijos savininką nurodo grafikės Ievos Labutytės sukurti ekslibrisai V. Lukoševičiui.

Rankraščių fonde F134 saugomas V. Lukoševičiaus asmeninis archyvas.

Saugyklų skyrius (knygos nuo 1946 m.)

Retų knygų ir rankraščių skyrius (knygos iki 1945 m.)

(Respublikos g. 14)