Periodinių leidinių fondas

Bibliotekos periodinių leidinių fonde – apie 2000 pavadinimų laikraščių, žurnalų, periodinių bei tęstinių rinkinių, biuletenių, kitų informacinių leidinių.

Seniausias saugomas periodinis leidinys datuotas 1887 metais. Tai – katalikų mėnesinis laikraštis „Šviesa“, leistas Tilžėje 1887 – 1888 ir 1890 metais.

Gana turtingas tarpukario Lietuvos ir lietuvių išeivijos periodinių leidinių fondas. Saugomi žurnalų „Kultūra“ (1923-1941), „Lietuvos mokykla“ (1918-1940), „Naujoji Romuva“ (1931-1940), „Ūkininko patarėjas“ (1925-1940), išeivijoje leisto žurnalo „Metmenys“ (1959-2006) ir daugelio kitų leidinių komplektai arba atskiri numeriai.

Saugomi karo metais Panevėžyje leistų laikraščių „Išlaisvintas panevėžietis“, „Panevėžietis“ (1941 VII-XII) ir „Panevėžio Apygardos Balsas“ (1941-1944) nepilni rinkiniai.

Didelę fondo dalį sudaro Lietuvoje po 1945 m. leisti periodiniai leidiniai. Tai – visi svarbiausieji Lietuvoje leisti dienraščiai, savaitraščiai, žurnalai, Panevėžio įmonių ir organizacijų informaciniai leidiniai. Nuo 1945 m. komplektuojamas miesto laikraštis „Panevėžio tiesa“, nuo 1962 m. – Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“. Sukaupta ir saugoma daug Atgimimo metų periodinės spaudos.

Biblioteka yra sukaupusi nemažai Panevėžio regiono periodinių leidinių. Laikraščių komplektai „Biržiečių žodis“(nuo 1965m.), „Darbas“ (nuo 1962m.), „Kupiškėnų mintys“ (nuo 1964m.), „Gimtasis Rokiškis“ (nuo 1964m.) yra komplektuojami iki šiol.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, periodikos fonde komplektuojami šalies dienraščiai, savaitraščiai, žurnalai, aukštųjų mokyklų, kitų mokslo institucijų periodiniai bei tęstiniai rinkiniai, informaciniai ir reklaminiai periodiniai leidiniai, respublikos miestų ir Panevėžio regiono laikraščiai. Pagal galimybes, kasmet fondas pasipildo anglų, vokiečių ir rusų kalbomis leidžiamais laikraščiais ir žurnalais.

Periodinių leidinių fondas atsispindi Bibliotekos elektroniniame kataloge.

Naujausi periodiniai leidiniai yra Periodikos skaitykloje.