Rankraščių rinkiniai

Straipsnio indeksas

F1     Vaclovo Blėdžio rankraščių fondas
F2     Stasės Čaplinskienės rankraščių fondas
F3     Elenos Mezginaitės rankraščių fondas
F4     Irenos Aleknienės rankraščių fondas
F5     Irenos Didžiulytės-Jurevičienės rankraščių fondas
F6     Jono Meko rankraščių fondas
F7     Eugenijaus Matuzevičiaus rankraščių fondas
F8     Pavienių rankraščių fondas
F9     Elenos Gabulaitės rankraščių fondas
F10   Petro Zablocko rankraščių fondas
F11   Dienraščio „Panevėžio rytas” fondas
F12   Mykolo Karkos rankraščių fondas
F13   Gedimino Karkos rankraščių fondas
F14   Eugenijos Šulgaitės rankraščių fondas
F15   Stasio Eidrigevičiaus rankraščių fondas
F17   Dienraščio „Panevėžio tiesa” fondas
F18   Juozo Slėnio rankraščių fondas
F20   Filadelfijos (JAV) lietuvių choro „Viltis“ fondas
F21   Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro fondas
F22   Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondas
F23   Arvydo Šliogerio rankraščių fondas
F24   Savanoriškos knygos bičiulių draugijos Panevėžio skyriaus fondas
F25   Povilo Šiaučiūno rankraščių fondas
F26   Onos Daujotaitės rankraščių fondas
F27   Juozo Zikaro rankraščių fondas
F28   Alberto Stepankos rankraščių fondas
F29   Onos Kiaulėnaitės-Sagatienės rankraščių fondas
F30   Vandos Vaivadienės rankraščių fondas
F31   Anastazijos Kanoverskytės-Sučylienės rankraščių fondas
F32   Stanislovo Bagdonavičiaus rankraščių fondas
F33   Stasės Medytės rankraščių fondas
F34   Vileišių šeimos rankraščių fondas
F35   Stasio Juodikio rankraščių fondas
F36   Rimanto ir Jūratės Ridikų rankraščių fondas
F37   Draugijos „Aidas“ fondas
F38   Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės rankraščių fondas
F39   Aldonos Januškevičiūtės-Jankūnienės rankraščių fondas
F40   Vlado Kensgailos rankraščių fondas
F41   Stasio Petrausko rankraščių fondas
F42   Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalo „Senvagė” fondas
F43   Juozo Bortkevičiaus rankraščių fondas
F44   Stasio Kavaliausko rankraščių fondas
F45   Onos Šimaitytės-Račkauskienės rankraščių fondas
F46   Kazio Paulausko rankraščių fondas
F47   Irenos Liogienės rankraščių fondas
F48   Antano Gylio rankraščių fondas
F49   Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraščių fondas
F50   Teresės Mikeliūnaitės rankraščių fondas
F51   Stasio Šneiderio-Diemedžio rankraščių fondas
F52   Vinco Jonuškos rankraščių fondas
F53   Albino Šmulkščio rankraščių fondas
F54   Broniaus Babkausko rankraščių fondas
F55   Romualdo Narečionio rankraščių fondas
F56   Benedikto Puodžiukaičio rankraščių fondas
F57   Emilijos Taločkienės rankraščių fondas
F58   Leono Kuodžio rankraščių fondas
F59   Juozo Brazausko rankraščių fondas
F60   Kazimiero Barėno rankraščių fondas
F61   Liūnės Janušytės rankraščių fondas
F62   Algimanto Aleksandravičiaus rankraščių fondas
F63   Panevėžio miesto pramonės įmonių fondas
F64   Vlado Baleišio rankraščių fondas
F65   Asmenvardinių knygos ženklų (ekslibrisų) fondas
F66   Kazimiero Čiplio rankraščių fondas
F67   Dienraščio „Sekundė” fondas
F68   Motiejaus Lukšio rankraščių fondas
F69   Panevėžio vyskupijos ateitininkų organizacijos fondas
F70   Laimos Rapšytės rankraščių fondas
F71   Stasio Petronaičio rankraščių fondas
F72   Jokūbo Skiauterio rankraščių fondas
F73   Antano Belazaro rankraščių fondas
F74   Petro Kiaulėno rankraščių fondas
F75   Apolonijos Brazdžionytės-Obolėnienės rankraščių fondas
F76   Kazimiero Paltaroko rankraščių fondas
F77   Kazio Naruševičiaus rankraščių fondas
F78   Giedrimundo Gabrėno rankraščių fondas
F79   Rapolo Grigulevičiaus rankraščių fondas
F80   Aleksandros Šilgalytės rankraščių fondas