Rankraščių rinkiniai

Straipsnio indeksas

F1     Vaclovo Blėdžio rankraščių fondas
F2     Stasės Čaplinskienės rankraščių fondas
F3     Elenos Mezginaitės rankraščių fondas
F4     Irenos Aleknienės rankraščių fondas
F5     Irenos Didžiulytės-Jurevičienės rankraščių fondas
F6     Jono Meko rankraščių fondas
F7     Eugenijaus Matuzevičiaus rankraščių fondas
F8     Pavienių rankraščių fondas
F9     Elenos Gabulaitės rankraščių fondas
F10   Petro Zablocko rankraščių fondas
F11   Dienraščio „Panevėžio rytas” fondas
F12   Mykolo Karkos rankraščių fondas
F13   Gedimino Karkos rankraščių fondas
F14   Eugenijos Šulgaitės rankraščių fondas
F15   Stasio Eidrigevičiaus rankraščių fondas
F17   Dienraščio „Panevėžio tiesa” fondas
F18   Juozo Slėnio rankraščių fondas
F20   Filadelfijos (JAV) lietuvių choro „Viltis“ fondas
F21   Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro fondas
F22   Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondas
F23   Arvydo Šliogerio rankraščių fondas
F24   Savanoriškos knygos bičiulių draugijos Panevėžio skyriaus fondas
F25   Povilo Šiaučiūno rankraščių fondas
F26   Onos Daujotaitės rankraščių fondas
F27   Juozo Zikaro rankraščių fondas
F28   Alberto Stepankos rankraščių fondas
F29   Onos Kiaulėnaitės-Sagatienės rankraščių fondas
F30   Vandos Vaivadienės rankraščių fondas
F31   Anastazijos Kanoverskytės-Sučylienės rankraščių fondas
F32   Stanislovo Bagdonavičiaus rankraščių fondas
F33   Stasės Medytės rankraščių fondas
F34   Vileišių šeimos rankraščių fondas
F35   Stasio Juodikio rankraščių fondas
F36   Rimanto ir Jūratės Ridikų rankraščių fondas
F37   Draugijos „Aidas“ fondas
F38   Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės rankraščių fondas
F39   Aldonos Januškevičiūtės-Jankūnienės rankraščių fondas
F40   Vlado Kensgailos rankraščių fondas
F41   Stasio Petrausko rankraščių fondas
F42   Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalo „Senvagė” fondas
F43   Juozo Bortkevičiaus rankraščių fondas
F44   Stasio Kavaliausko rankraščių fondas
F45   Onos Šimaitytės-Račkauskienės rankraščių fondas
F46   Kazio Paulausko rankraščių fondas
F47   Irenos Liogienės rankraščių fondas
F48   Antano Gylio rankraščių fondas
F49   Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraščių fondas
F50   Teresės Mikeliūnaitės rankraščių fondas
F51   Stasio Šneiderio-Diemedžio rankraščių fondas
F52   Vinco Jonuškos rankraščių fondas
F53   Albino Šmulkščio rankraščių fondas
F54   Broniaus Babkausko rankraščių fondas
F55   Romualdo Narečionio rankraščių fondas
F56   Benedikto Puodžiukaičio rankraščių fondas
F57   Emilijos Taločkienės rankraščių fondas
F58   Leono Kuodžio rankraščių fondas
F59   Juozo Brazausko rankraščių fondas
F60   Kazimiero Barėno rankraščių fondas
F61   Liūnės Janušytės rankraščių fondas
F62   Algimanto Aleksandravičiaus rankraščių fondas
F63   Panevėžio miesto pramonės įmonių fondas
F64   Vlado Baleišio rankraščių fondas
F65   Asmenvardinių knygos ženklų (ekslibrisų) fondas
F66   Kazimiero Čiplio rankraščių fondas
F67   Dienraščio „Sekundė” fondas
F68   Motiejaus Lukšio rankraščių fondas
F69   Panevėžio vyskupijos ateitininkų organizacijos fondas
F70   Laimos Rapšytės rankraščių fondas
F71   Stasio Petronaičio rankraščių fondas
F72   Jokūbo Skiauterio rankraščių fondas
F73   Antano Belazaro rankraščių fondas
F74   Petro Kiaulėno rankraščių fondas
F75   Apolonijos Brazdžionytės-Obolėnienės rankraščių fondas
F76   Kazimiero Paltaroko rankraščių fondas
F77   Kazio Naruševičiaus rankraščių fondas
F78   Giedrimundo Gabrėno rankraščių fondas
F79   Rapolo Grigulevičiaus rankraščių fondas
F80   Aleksandros Šilgalytės rankraščių fondas


F81   Algirdo Venskūno rankraščių fondas
F82   Vytauto Juškevičiaus rankraščių fondas
F83   Antano Krasausko rankraščių fondas
F84   Zigmanto Plėščio rankraščių fondas
F85   Antano Pauliuko rankraščių fondas
F86   Vytauto Osvaldo Virkau rankraščių fondas
F87   Antano Gabrėno rankraščių fondas
F88   Onos Maksimaitienės rankraščių fondas
F89   Henriko Prialgausko rankraščių fondas
F90   Henriko Mazūro rankraščių fondas
F91   Leono Černiausko rankraščių fondas
F92   Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės rankraščių fondas
F93   Juzefos Balienės rankraščių fondas
F94   Kosmauskų šeimos rankraščių fondas
F95   Valterio Rasko (Vlado Raščiausko) rankraščių fondas
F96   Irenos Moigytės rankraščių fondas
F97   Kazimiero Dulksnio rankraščių fondas
F98   Kazimiero Bagdono rankraščių fondas
F99   Joanos Vigos Čiplytės rankraščių fondas
F100  Augustino Liepinio rankraščių fondas
F101  Stasio Balčo rankraščių fondas
F102  Benedikto Urbono rankraščių fondas
F103  Juozo Gudavičiaus rankraščių fondas
F104  Jono Dičiaus rankraščių fondas
F105  Česio Gedimino Cemnolonskio rankraščių fondas
F106  Marijos Giedraitienės rankraščių fondas
F107  Elvyros Pažemeckaitės rankraščių fondas
F108  Jono Kasperavičiaus rankraščių fondas
F109  Alfredo Pajuodžio rankraščių fondas
F110  Liudos Jonušienės rankraščių fondas
F111  Petro Bliumo rankraščių fondas
F112  Albino Kėlerio rankraščių fondas
F113  Marijos Kuzmienės rankraščių fondas
F114  Marijos Paraščiakienės rankraščių fondas
F115  Julijos Žukauskaitės rankraščių fondas
F116  Emilijos Juzulėnienės rankraščių fondas
F117  Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės rankraščių fondas
F118  Zofijos Chodakauskienės rankraščių fondas
F119  Konstantino Balsio rankraščių fondas
F120  Justo Jasėno rankraščių fondas
F121  Jono Juodelio rankraščių fondas
F122  Juozapo Stakausko rankraščių fondas
F123  Klemenso Kupriūno rankraščių fondas
F124  Unės Babickaitės-Graičiūnienės rankraščių fondas
F125  Diplominių darbų fondas
F126  Broniaus Kutavičiaus rankraščių fondas
F127  Vandos Zaborskaitės rankraščių fondas
F128  Sigito Gedos rankraščių fondas
F129  Antaninos Volodkaitės rankraščių fondas
F130  Nijolės Jankutės-Užubalienės rankraščių fondas
F131  Vytauto Knizikevičiaus rankraščių fondas
F132  Aušros Čapskytės rankraščių fondas
F133  Petro Zikaro rankraščių fondas
F134  Vincento Lukoševičiaus rankraščių fondas
F135  Venanto Morkūno rankraščių fondas
F136  Stasio Kuzminsko rankraščių fondas
F137  Stasės Mikeliūnienės rankraščių fondas
F138  Kazimiero Masiliūno rankraščių fondas
F139  Jūros Baužytės rankraščių fondas
F140  Onos Dailidonytės rankraščių fondas
F141  Barauskų šeimos rankraščių fondas
F142  Antano Šimkūno rankraščių fondas
F143  Algirdo Neveravičiaus rankraščių fondas
F144  Vyganto Skimundrio rankraščių fondas
F145  Irenos Smilgaitės rankraščių fondas
F146  Vytauto Skuodžio rankraščių fondas
F147  Juozapo Antanavičiaus rankraščių fondas
F148  Mykolo Sluckio rankraščių fondas
F149  Arnoldo Simėno rankraščių fondas
F150  Romualdo Kauniečio rankraščių fondas
F151  Reginos Hokušaitės rankraščių fondas
F152  Projekto „Asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazė“ fondas
F153  Zaborskių šeimos rankraščių fondas
F154  Vytauto ir Silvijos Vilkončių šeimos
F155  Laimos Barisaitės-Zelenkevičienės fondas
F156  Liudvikos Knizikevičienės fondas
F157  Juozo Stanikūno (Žemės Dulkės) rankraščių fondas
F158  Juozo Urbšio fondas
F159  Tremtinių sąjungos Panevėžio skyriaus fondas
F160  Eugenijaus Rimgaudo Banio fondas
F161  Vytauto Vyšniausko rankraščių fondas
F162  Vytauto Baliūno rankraščių fondas