Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

Straipsnio indeksas


III. VARTOTOJO PAREIGOS

13. Vartotojas privalo:

13.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save;

13.2. informuoti lankytiną biblioteką arba atnaujinti informaciją Portale apie registracijos duomenų pasikeitimus;

13.3. informuoti lankytiną biblioteką apie Pažymėjimo praradimą;

13.4. turėti vieną galiojantį Pažymėjimą;

13.5. naudotis tik savo vardu išduotu ir užregistruotu Pažymėjimu;

13.6. nesinaudoti sugadintu Pažymėjimu.

14. Pažymėjimą turintis bibliotekos Vartotojas nustatyta tvarka, vieną kartą per metus, Portale arba lankytinoje bibliotekoje turi patvirtinti savo asmens duomenų aktualumą - persiregistruoti. Vartotojui nepersiregistravus, jo asmens duomenys bus saugomi 6 metus LIBIS bibliotekoje LIBIS nuostatuose nustatyta tvarka.


IV. VARTOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

15. Vartotojas turi teisę:

15.1. įsigytu Pažymėjimu naudotis visomis LIBIS bibliotekų, kuriose yra užsiregistravęs, paslaugomis;

15.2. išsiregistruoti iš lankytinų LIBIS bibliotekų, jeigu jose nėra skolingas.

16. Vartotojas Portale gali užregistruoti ir užsakyti Pažymėjimą Globotiniui šių Taisyklių 6.1 punkte nustatyta tvarka.

17. Vartotojas atsako už teisingų duomenų pateikimą.

18. Vartotojas, pažeidęs šias Taisykles, atsako pagal galiojančias lankytinos LIBIS bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo taisykles ir kitus teisės aktus.

Grįžti atgal į Bendrųjų naudojimosi Biblioteka taisyklių puslapį