„PASAKYTA PRAEINA, UŽRAŠYTA VISADOS PASILIEKA“.* RAŠYTINIS KAZIMIERO PALTAROKO PALIKIMAS

J. E. vyskupas Kazimieras Paltarokas darbo kabinete. Iš Panevėžio garsas. 1935, spal. 22, p. 1
J. E. vyskupas Kazimieras Paltarokas darbo kabinete. Iš 
Panevėžio garsas. 1935, spal. 22, p. 1
 Kazimiero Paltaroko faksimilė. PAVB RKRS. F 92-29
Vyskupo Kazimiero Paltaroko atvirlaiškio faksimilė.
PAVB RKRS. F 92-29 

„Vyskupas buvo darbštus kaip bitelė. Rytą ar vakare pas Jį apsilankius, dega lempa. Jis arba skaito, arba rašo. Jeigu skaito, tai iš knygų stropiai renka medžiagą. Jo nuolatiniai straipsniai, Ganytojo laiškai – visa rodė, koks Jis buvo darbštus, kruopštus. Reikia stebėtis, iš kur Jis sėmėsi jėgų taip produktyviai dirbti. <...>“ (Prelatas Kazimieras Dulksnys. Iš Vyskupas Kazimieras Paltarokas. Panevėžys, 1998, p. 109.)

„Vyskupas Kazimieras Paltarokas buvo tikra „darbo pelė“. Galėtume vadinti jį dideliu „darbo vergu“. Net sirgti jis neturėdavo laiko. O ką jau bepasakysi apie tuščią laiko gaišinimą nereikalingomis, beprasmiškomis pramogomis! <...>“ (Kunigas Augustinas Liepinis-Byras. Iš Vyskupas Kazimieras Paltarokas. Panevėžys, 1998, p. 165.)

Pirmieji vyskupo rašiniai spaudoje pasirodė 1907 m., o atskira knyga išleista 1910 m. K. Paltaroko knygų, straipsnių, ganytojo laiškų, pastoracinių raštų, redaguotų ir verstų darbų bibliografija spausdinama R. Mazurienės sudarytoje knygoje „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“. Raštų kalba pasižymi turiningumu, geru stiliumi, lengvai skaitomi. Per 12 metų išleido 30 knygų, parašė 52 ganytojiškus laiškus, o išleido tik 19. Jie buvo skaitomi bažnyčiose, dalijami įvairiomis progomis, atspausdinti brošiūromis. Vyskupo straipsniai spausdinti „Viltyje“, „Vienybėje“, „Ateityje“, „Laisvėje“, „Ryte“, „Mūsų laikraštyje“, „Darbininke“, „Panevėžio balse“, „Panevėžio garse“, taip pat žurnaluose „Draugija“, „Tiesos kelias“, „Lietuvos mokykla“.

 Girtuoklystė – nesveikata / iš įvairių gydytojų raštų sudėjo kunigas Kazimieras Paltarokas. Kaunas, 1910. 32 p.
Leidinio peržiūra
Girtuoklystė – nesveikata / iš įvairių gydytojų raštų sudėjo kunigas Kazimieras Paltarokas. Kaunas, 1910. 32 p.

 Girtuoklystė – neturto motina / parašė K. Paltarokas. Kaunas, 1910. 12 p.
Leidinio peržiūra
Girtuoklystė – neturto motina / parašė K. Paltarokas. Kaunas, 1910. 12 p.


 Sakyklai vadovas. Kn. 1: Pamokslai apie „Tikiu į Dievą Tėvą“ / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. Seinai, 1911. 357 p.
Leidinio peržiūra
Sakyklai vadovas. Kn. 1: Pamokslai apie „Tikiu į Dievą Tėvą“ / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. Seinai, 1911. 357 p.

 Sakyklai vadovas. Kn. 2: Pamokslai apie Dievo ir Bažnyčios įsakymus, nuodėmes ir dorybes / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. Seinai, 1911. 384 p.
Leidinio peržiūra
Sakyklai vadovas. Kn. 2: Pamokslai apie Dievo ir Bažnyčios įsakymus, nuodėmes ir dorybes / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. Seinai, 1911. 384 p.

 Sakyklai vadovas. Kn. 3: Pamokslai apie Dievo malonę, šventus sakramentus ir maldą / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. Seinai, 1911. 258 p.
Leidinio peržiūra
Sakyklai vadovas. Kn. 3: Pamokslai apie Dievo malonę, šventus sakramentus ir maldą / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. Seinai, 1911. 258 p.

Šventoji istorija. D. 2: Šventoji Naujojo įstatymo istorija / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. Kaunas, 1912. 220, [2] p.Leidinio peržiūra
Šventoji istorija. D. 2: Šventoji Naujojo įstatymo istorija / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. Kaunas, 1912. 220, [2] p.

 Amžinasis pavyzdys / iš lenkų k. vertė K.P K. [Paltarokas?]. 1914. 10 p.
Leidinio peržiūra
Amžinasis pavyzdys / iš lenkų k. vertė K.P K. [Paltarokas?]. Kaunas, 1914. 10 p.

 Sventoji naujojo istatymo istorija 1916
Leidinio peržiūra
Šventoji senojo įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. Kaunas, 1916. 48 p.

 Tikybos mokslas / Kaz. Paltarokas. Petrapilis, 1916. 142, IV, [1] p.
Leidinio peržiūra
Tikybos mokslas / Kaz. Paltarokas. Petrapilis, 1916. 142, IV, [1] p.

 Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Žemaičių vyskupystei. Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1916. 31, [1] p.
Leidinio peržiūra
Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Žemaičių vyskupystei. Kaunas, 1916. 31, [1] p.

Sventoji naujojo istatymo istorija 1917
Leidinio peržiūra
Šventoji naujojo įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms. Kaunas, 1917. 48 p.

Socialis klausimas 1921
Leidinio peržiūra
Socialis klausimas / parašė K. Paltarokas. Kaunas, 1921. 306, [2] p.

Trys tiesos apie girtuoklystę / parašė Kaz. Paltarokas. Kaunas, 1921. 64 p.
Leidinio peržiūra
Trys tiesos apie girtuoklystę / parašė Kaz. Paltarokas. Kaunas, 1921. 64 p.

Visuomeninis kunigo veikimas 
Leidinio peržiūra
Visuomeninis kunigo veikimas / kan. Kazimieras Paltarokas. Tilžė, 1921. 96, [1] p.

 Vargo žmonių globėja / V. K. P. Panevėžys, 1922. 28, [1] p.
Leidinio peržiūra
Vargo žmonių globėja / V. K. P. Panevėžys, 1922. 28, [1] p.

Tikybinis vaiku auklejimas 1926
Leidinio peržiūra
Tikybinis vaikų auklėjimas / Kaz. Paltarokas. Kaunas, 1926. 16 p.

Seksualinis jaunuomenes svietimas
Leidinio peržiūra

Seksualinis jaunuomenės švietimas / K. Paltarokas. Kaunas, 1926. 48 p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 3 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1927. 16 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 3 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1927. 16 p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 5 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1928. 14 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 5 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1928. 14 p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 6 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1929. 16 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 6 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1929. 16 p.

Tikybiniai jaunimo pergyvenimai
Leidinio peržiūra
Tikybiniai jaunimo pergyvenimai / K. Paltarokas. [Kaunas], 1929. [1], 32 p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 7 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1930. 16 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 7 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1930. 16 p.

Tikybinis jaunuomenes auklejimas
Leidinio peržiūra
Tikybinis jaunuomenės auklėjimas / K. Paltarokas. Kaunas, 1930. 16 p.

Depopuliacija ir pastoracija 1932
Leidinio peržiūra

Depopuliacija ir pastoracija / parašė V[vyskupas] K[azimieras] P[altarokas]. Kaunas, 1932. [4], 84 p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 9 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1932. 16 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 9 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1932. 16 p.

 Panevėžio vyskupijos kunigų invalidų ir emeritų kasos įstatai / [patvirtino K. Paltarokas, Vl. Butvila]. [Panevėžys], [1932]. [8] p., įsk. virš.
Leidinio peržiūra
Panevėžio vyskupijos kunigų invalidų ir emeritų kasos įstatai / [patvirtino K. Paltarokas, Vl. Butvila]. [Panevėžys], [1932]. [8] p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 10 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1933. 16 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 10 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1933. 16 p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 11 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1933. 16 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 11 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1933. 16 p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 12 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1934. 15 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 12 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1934. 15 p.

 Panevėžio bažnyčios / V. K. P. Panevėžys, 1936. 39 p.
Leidinio peržiūra
Panevėžio bažnyčios / V. K. P. Panevėžys, 1936. 39 p.

 Pirmasis Panevėžio vyskupijos sinodas. Panevėžys, 1936. 204 p.
Leidinio peržiūra
Pirmasis Panevėžio vyskupijos sinodas. Panevėžys, 1936. 204 p.

Kataliku tikybos katekizmas 1936
Leidinio peržiūra
Katalikų tikybos katekizmas: patvirtinta Lietuvos vyskupijoms / K. Paltarokas. Kaunas, 1936. 127 p.

Sventoji senojo ir naujojo istatymo istorija 1936
Leidinio peržiūra
Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / K. Paltarokas. Kaunas, 1936. 135 p.

Ordo divini
Leidinio peržiūra
Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandae. Pro anno domini 1937 / mandato exc. mi domini Casimiri Paltarokas. Neapolis, 1936. 144 [2] p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 15 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1937. 15 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 15 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1937. 15 p.

Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 16 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1938. 15 p.Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 16 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1938. 15 p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 17 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1938. 15 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 17 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1938. 15 p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 18 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1940. 15 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 18 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, 1940. 15 p.

 Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 19 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, [1940]. 16 p.
Leidinio peržiūra
Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 19 / [Kazimieras Paltarokas]. Panevėžys, [1940]. 16 p.

 Karalaitis Šventasis Kazimieras / Vyskupas Kazimieras Paltarokas, 2010. 144 p.
Leidinio peržiūra
Karalaitis Šventasis Kazimieras / Vyskupas Kazimieras Paltarokas. Vilnius, 2010. 144 p.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fonduose saugomų K. Paltaroko knygų bibliografinis sąrašas.

Liko neišspausdintos K. Paltaroko knygos: pamokslų knyga „Taisykite Viešpaties kelią“, „Vadovo sakyklai“ tęsinys „Tyruose šaukiančiojo balsas“, „Ganytojo žodis“, „Visuomenės mokslas“, maldos ir litanija „Šv. Kazimiero garbei“, „Kristaus Karaliaus litanija“. Karo metais dingę rankraščiai: „Pastoralinės teologijos istorija“, „Labdarybės istorija“, „Pamokslų knyga apie Švč. Mergelę Mariją“.

Vyskupas kiekvieną laisvesnę valandėlę panaudodavo rašymui. 1951 m. lapkritį gydytojams uždraudus, jis nustojo rašęs ir sakydavo: „Kada rašiau, tada aš gyvenau...“
 

* K. Paltaroko žodžiai iš kunigo Jono Jurgaičio atsiminimų. Vyskupas Kazimieras Paltarokas. Panevėžys, 1998, p. 137.

Į titulinį