LIETUVOS ATMINTIES INSTITUCIJOSE SAUGOMI KAZIMIERO PALTAROKO DOKUMENTAI IR ASMENINIAI DAIKTAI

Dėl didelės bažnytinių fondų apimties Lietuvos valstybiniuose archyvuose, atsisakyta išsamaus archyvinių K. Paltaroko dokumentų registravimo. Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomi: Telšių ir Kauno kunigų seminarijos asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai, susirašinėjimas, rankraščiai, nuotraukos ir kt.; Laiškai vyskupui Pranciškui-Petrui Bučiui 1932–1939 m.; Laiškai arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui-Matulevičiui 1932–1939 m.; Susirašinėjimas su Vilniaus ir Panevėžio vyskupijos kurijomis religinių kultų klausimais. Kulto tarnautojų pareiškimai taikos klausimu.

Lietuvos valstybės istorijos archyve: Telšių (Žemaičių) Romos katalikų vyskupystės dvasinė konsistorija, 1652–1945 m.; Panevėžio vyskupystės kurija, 1891–1944 m.; Telšių arba Žemaičių Romos katalikų vyskupystės valdyba.

Kauno apskrities archyvo, Kauno gubernatoriaus kanceliarijos archyviniame fonde, 1914 m. susirašinėjimo Romos Katalikų bažnyčios dvasininkų tarybos reikalais byloje yra 1914 m. liepos 1 d. pranešimas dėl K. Paltaroko paskyrimo inspektoriumi, informacija apie jo tarnybos eigą; Kauno miesto savivaldybės Pasų skyriaus archyviniame fonde – K. Paltaroko Lietuvos Respublikos piliečio paso, išduoto 1920 m., kortelė; vyskupo šventimų liudijimo nuorašas.

Vilniaus universiteto Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centro Rankraščių skyriuje deponuotame Stasio Šalkauskio fonde saugomi Julijos Šalkauskienės atsiminimai apie vyskupą, K. Paltaroko laiškai St. Šalkauskiui; Vyskupo giminaičio rašytojo Juozo Paukštelio muziejaus Titoniuose ekspozicija.

Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas ir Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas turi tarnybinės veiklos dokumentų, susirašinėjimų, rankraščių, nuotraukų, atsiminimų ir kt.

Panevėžio kraštotyros muziejuje saugomos Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo bylos, muziejui taip pat perduoti saugoti asmeniniai daiktai, dokumentai, pamokslai ir kiti eksponatai iš vyskupo K. Paltaroko memorialinio kambario.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje, vyskupo K. Paltaroko fonde saugomi 57 K. Paltaroko asmens, kūrybos, ganytojiškos veiklos dokumentų originalai ir kopijos. Dokumentų chronologinės ribos 1911–1988 m. Tai vyskupo portretinės, grupinės, laidotuvių nuotraukos, atsiminimų rankraščiai paskelbti R. Mazurienės sudarytoje knygoje „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“.Šaltinis: MAZURIENĖ, Regina. Pratarmė. Vyskupas Kazimieras Paltarokas. Panevėžys, 1998, p. 4–6.

Į titulinį