Naudojimosi kompiuteriais ir internetu Panevėžio aspkrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje taisyklės

Atsisiųsti taisyklių tekstą PDF formatu


I. BENDROJI DALIS

1. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Bibliotekos vartotojų naudojimosi kompiuteriais ir interneto paslaugomis tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Bibliotekoje yra kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga, kompiuteriai informacijos paieškai Bibliotekos elektroniniame kataloge, viešosios interneto prieigos taškai (toliau - VIPT), belaidis internetas.

3. Bibliotekoje esantys kompiuteriai skirti informacijos paieškai interneto tinkluose, Bibliotekos duomenų bazėse ir kompaktiniuose diskuose, darbui su kompiuteriuose įdiegtomis programomis.


II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

4. Vartotojas, norintis dirbti kompiuteriu Bibliotekoje, turi pateikti skaityklos darbuotojui skaitytojo pažymėjimą arba laikinąjį pažymėjimą. Skaityklos darbuotojas nurodo laisvą darbo vietą

5. Vartotojas, pirmą kartą norintis dirbti VIPT kompiuteriu, turi kreiptis į skaityklos darbuotoją, kuris vartotoją užregistruoja interneto prieigos vartotojų registracijos ir statistikos sistemoje (toliau - VRSS) ir suteikia nuolatinį vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šie duomenys galioja visuose Lietuvos viešųjų bibliotekų VIPT prisijungimo taškuose neribotą laiką.

6. Vartotojas VIPT darbo vietose gali pasikeisti jam suteiktą nuolatinį slaptažodį adresu 

7. Vartotojas kompiuteriu gali naudotis ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną. Šis laikas pilnamečio vartotojo pageidavimu gali būti pratęsiamas, jeigu yra neužimtų kompiuterių.

8. Nepilnamečiai asmenys po valandos naudojimosi turi daryti 15 min. pertrauką (vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“).

9. Interneto paslaugos Bibliotekoje yra nemokamos.


III. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

10. Vartotojas turi teisę:

10.1. savarankiškai įsirašyti informaciją į asmenines elektronines laikmenas;

10.2. įspėjęs skaityklos darbuotoją, išsispausdinti reikiamą dokumentą (mokama paslauga);

10.3. gauti higienos priemonių klaviatūrai ir pelei nusivalyti.

11. Vartotojui draudžiama:

11.1. naudojantis kompiuteriais žaisti žaidimus, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą ir kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją pagal Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnį ir kitus teisės aktus;

11.2. Bibliotekos kompiuteriuose diegti ir bandyti programinę įrangą;

11.3. sugedusį kompiuterį taisyti; apie kompiuterio gedimus vartotojas turi informuoti skaityklos darbuotoją;

11.4.  išjungti  Bibliotekos stacionarius kompiuterius iš elektros ar kompiuterių tinklo ir jungti savo asmeninius kompiuterius prie Bibliotekos kompiuterių tinklo, išskyrus belaidį (Wi-Fi) tinklą.


IV. VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

12. Vartotojai naudodamiesi Bibliotekos kompiuteriais ir interneto paslaugomis, privalo laikytis etikos normų, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų, kitų teisės aktų, galiojančių naudojimosi Biblioteka taisyklių ir šių Taisyklių.

13. Vartotojai asmeniškai atsako už informaciją, pateiktą į kompiuterių tinklus.

14. Vartotojai asmeniškai atsako už veiksmus (veiklas) vykdytus internete, savo prisijungimo slaptažodžius ir duomenis saugomus asmeninėse laikmenose.

15. Už Taisyklių pažeidimą vartotojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Bendrųjų naudojimosi Biblioteka bei šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Grįžti atgal į Bendrųjų naudojimosi Biblioteka taisyklių puslapį