Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Cultural legacy of emigrants from Panevėžys region at cultural heritage institutions of Lithuania


Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose = Cultural legacy of emigrants from Panevėžys region at cultural heritage institutions of Lithuania : konferencijos medžiaga, Panevėžys 2008 04 24 / Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; [sudarytoja Audronė Palionienė, vertėja Zita Kochanauskienė]. – Panevėžys: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka; Vilnius: Versus aureus, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 151, [1] p. : iliustr., faks. ; 21 cm. - Santr. angl. – Bibliogr. Išnašose.- Konferencijų medžiagos publikacijos: p. 150-151.- Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-34-161-1.

27 egz. numeruoti; su dailininko Povilo Šiaučiūno ekslibriso įklija: Ex libris Kazimiero Barėno.

Turinyje: Pratarmė / Audronė Palionienė; Valstybės tikslai ir uždaviniai siekiant išsaugoti ir integruoti į Lietuvos visuomeninį gyvenimą Lietuvai reikšmingą užsienyje esantį kultūrinį palikimą / Mindaugas Žolynas; Tautinio tapatumo išraiškos XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių išeivių dokumentiniame pavelde / Jolita Steponaitienė; Panevėžio regiono išeivijos archyvai Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne / Nijolė Šulgienė; Išeivijos archyvai Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne (Algirdas Titus Antanaitis, Leonardas Dambriūnas, Algis Mickūnas) / Loreta Vinclovienė; Buvusių mokinių ir mokytojų, 1944 m. pasitraukusių į Vakarus, archyvinė medžiaga Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejuje / Vytautas Baliūnas; Bernardo Brazdžionio memorialinės bibliotekos knygos / Reda Rėklytė; Kitoks Bernardas Brazdžionis / Jūratė Ivanauskienė; Lietuvių išeivijos archyvinis paveldas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraštyne / Audronė Palionienė; Pasvalietiškasis egzilis: bendros kultūrinės atminties kūrimas / Vitalija Kazilionytė; Išeivijos kultūrinio paveldo sklaida Rokiškio krašte / Rita Viskaitienė; Parodoje Nidos knygų klubo leidiniai eksponuotų knygų sąrašas.