Broniaus KUTAVIČIAUS BIBLIOGRAFIJA:

1968

Narbutienė, Ona. Jaunųjų kompozitorių kūrybinės problemos // Pergalė, 1968, Nr. 2, p. 134-143.

Юодпусис B. Пути и мысли музыканта // Вечерние новости, 1968, 5 июля.

 1969

Tamulytė, Loreta. Versmių ir brastos beieškant. Svečiuose pas kompozitorių B. Kutavičių // Literatūra ir menas, 1969, vas. 22, p. 11.

1971

Gaudrimas Juozas. Bronius Kutavičius // Tarybų Lietuvos kompozitoriai ir muziko­logai. Vilnius, 1971, p. 119-120.

1972

Muzika - tai poezija: Dešimt klausimų kompozitoriui / kalbėjosi Irena Mikšytė // Kultūros barai, 1972, Nr. 8, p. 41-43.

Narbutienė, Ona. Naujų kelių beieškant // Nemunas, 1972, Nr. 8, p. 24-27.

Tamulytė, Loreta. Broniaus Kutavičiaus Styginis kvartetas // Literatūra ir menas, 1972, saus. 22, p. 7.

Tamulytė, Loreta. Kameriniai apmąstymai // Muzika ir teatras, kn. 8, p. 34-32.

1973

Ignatonis, Eugenijus. Fortepijono pjesės - tradicijos ir novatoriškumas: [ana­lizuojamos ir „Trys metmorfozės"] // Muzika ir teatras, kn. 9, p. 66-72.

1974

Večer litevskych skladatelu: [J. Juzeliūno, V. Jurgučio, V. Barkausko, B. Kutavičiaus, V. Montvilos ir F. Bajoro kūrinių koncerto Prahoje recenzija] // Hudebni rozhle-dy (Praha), 1974, Nr. 3, p. 104.

 1975

Ambrazas, Algirdas. Trys premjeros. Pastabos apie naujus lietuvių kompozitorių kūrinius: [apie J. Juzeliūno IV simfoniją., St. Vainiūno fortepijono koncertą ir B. Kutavičiaus „Dzūkiškas variacijas"] // Tiesa, 1975, rugp. 14.

Narbutienė Ona. Keliai į žmones. Dešimt susitikimų su kompozitoriaus B. Kutavičiaus muzika // Literatūra ir menas, 1975, geg. 24, p. 11.

Hapбутене, O. Музыкой насыщенная жизнь. Штрихи к портрету // Coв. Лumвa, 1975, 14 февраля.

Палионите, Дануте. Осваивая сложный жанр [rašoma ir apie B. Kutavičiaus simfoniją] // Сов. музыка, 1975, Nr. 10, p. 9-13.

1976

Kubilius, Vytautas. Trys žingsniai į tautosaką // Pergalė, 1976, Nr. 10, p. 110-132.

Landsbergis, Vytautas. Skambesio grožis // Literatūra ir menas, 1976, liepos 10, p. 10.

„Mažvydas" Klaipėdoje: [apie J. Marcinkevičiaus dramos pastatymą] // Literatūra ir menas, 1976, gruodž. 11, p. 12.

Programoj - žvilgsnis į kūrybą: [A. Ambrazas, R. Šmulkštys ir B. Borisovas aptaria naujus lietuvių kompozitorių kūrinius - B. Borisovas rašo apie Kutavičiaus au­torinį koncertą] // Literatūra ir menas, 1976, kovo 13, p. 12.

1977

Kaczyński, Tadeusz. Panorama muzyki litewskiej // Ruch Muzyczny (Varšuva), 1977, Nr. 14, p. 15-16.

Lampsatis, Raminta. Dodekaphone Werke von Balsys, Juzeliūnas und der jungeren Komponisten-generation Litauens: Dodekaphonie als integrierende Technik: [Disertacija; p. 156-181 analizuojami B. Kutavičiaus kūriniai]. Berlin (West), 1977.

Landsbergis, Vytautas. Bronius Kutavičius // Lietuvių tarybinės muzikos festivalis: [kūrinių anotacijos]. Vilnius, 1977, p. 18-20.

Pakilia kūrybos dvasia / parengė I. Mikšytė: [apie lietuvių tarybinės muzikos fes­tivalį su J. Juzeliūno, F. Bajoro, O. Balakausko, V. Barkausko pasisakymais] // Kultūros barai, 1977, Nr. 7, p. 7-12.

Polony, Leszek. Muzyka w muzyce czyli zmierzch antysztuki // Žyce Literackie (Krokuva), 1977, 25 wrzes. (IX), p. 7. 

1978

Kutavičius, Bronius. Ne įtikti, o įtikinti: [greta spausdinami A. Račiūno, A. Bražinsko, M. Urbaičio pasi­sakymai] // Literatūra ir menas, 1978, vas. 25, p. 7, 11.

Landsbergis, Vytautas. Bronius Kutavičius: [kūrinių anotacijos] // LTSR kompozito­rių s-gos valdybos V-asis plenumas. Vilnius, 1978 m. kovo 1-6 d. Vilnius, 1978, p. 15-16.

Landsbergis, Vytautas. Žiogas ir ąžuolas saulės rate // Literatūra ir menas, 1978, gruod. 30, p. 11.

Poznáváme soudobou litevskou hudbu // Rudé právo (Praha), 1978, 8. list. (XI), p. 5.

Venckus, Vytautas. Susipažinkite - „Kaulo senis" // Literatūra ir menas, 1978, kovo 11, p.9.

Бронюс Кутавичюс // Гаудримас Ю. Композиторы и музыковеды Советской Литвы: 1940-1975. Вильнюс, 1978, p. 139-142.

Ландсбергис, В. Простота богатства // Myзыка, 1978, Nr. 9, p. 8-12.

Михайловская, Н. Путь поисков – трудный и счастливый // Сов. музыка, 1978, Nr. 9, p. 19-27.

1979

Barčaitė, E. „Mažasis spektaklis" // Literatūra ir menas, 1979, geg. 5, p. 5.

„Dwa ptaki" na festiwalu w Stalowej Woli / kalbėjosi A. Rutkovskis: [Apie V festi­valį „Jaunieji muzikai - jaunajam miestui"] // Przyjažn (Varšuva), 1979, Nr. 41, p. 16-17.

Kaczynski, Tadeusz. „MMMM":[apie autorinį koncertą Staliova Volia festivalyje] // Literatūra (Varšuva), 1979, 14 czerw. (VI), p. 14.

Landsbergis, Vytautas. B. Kutavičiaus autorinis koncertas [Staliova Volia mieste, Lenkija] // Pergalė, 1979, Nr. 10, p. 191-192.

Landsbergis, Vytautas. Broniaus Kutavičiaus autorinis Lenkijoje:[apie koncertą 5-ajame šiuolaik. muzikos festivalyje „Jauni muzikai - jaunam miestui", Staliova Volia] // Literatūra ir menas, 1979, liepos 14, p. 7.

Landsbergis, Vytautas. Kas nebijo nebūto; Valiulis S. Spektaklio nerimas: [apie „Mažąjį spektaklį"] // Kalba Vilnius, 1979, Nr. 22, p. 11. 

Landsbergis, Vytautas. Lietuviško fakyro žydinti nostalgija // Pergalė, 1979, Nr. 2, p. 124-135.

Mlodzi Muzycy Mlodemu Miastu (kalbėjosi H. Jotkiallo): [apie festivalį „Jaunieji muzikai - jaunajam miestui"] // Czerwony Sztandar, 1979, 2 sierp.

Mlodzi Muzycy mlodemu miastu. Stalowa Wola 1979 // Ruch Muzyczny (Varšuva), 1979, Nr. 14, p. 5-7.

Nikitina, Larisa. Sonoristika ir jos išraiškos priemonės B. Kutavičiaus ir O. Bala­kausko kūryboje:[diplominis darbas; mašinraštis]. VK, 1979.

Pisarenko, Olgierd. Nowa optyka: [apie Sonatą fortepijonui, „Praeities laikrodžiai" ir „Perpetuum mobile" Staliova Volia festivalyje] // Ruch Muzyczny (Varšuva), 1979, Nr. I4, p. 5.

Polony, Leszek. Mlodi muzycy i mlodzi amatorzy: Szkice do autoportretu pokolenia // Žyce Literackie (Krokuva), 1979, 17 czerw. (VI), p. 3,11.

Rubavičius, Vytautas. Žukas, Saulius. Klausytojas. Kontekstas. Prasmė: [apie oratori­ją „Paskutinės pagonių apeigos"] // Literatūra ir menas, 1979, rugs. 15, p. 6.

Soudoba sovétská hudba:[apie Čekoslovakijoje išleistą plokštelę (Panton stereo 11 0730 G) su lietuvių kompozitorių kūriniais] // Hudebni rozhledy (Praha), 1979, Nr. 5, p. 238-299.

Григорьева, А. Грани национального: о кантате «Две птицы в гу» // Сов. музыка, 1979, Nr. 11, p. 64-68.

1980

Chlopecki, Andrzej. „Oaza: Luslawice, 1980": [apie Vilniaus kvarteto atliktą Kvartetą] // Ruch Muzyczny (Varšuva), 1980, Nr. 22, p. 4-5.

Gaivenytė, S. B. Kutavičiaus simfonijos muzikinės kalbos bruožai // Menotyra, 1980, t. 9, p. 66-73.

Ilgiausių Jums metų: komp. Antano Račiūno 75-osioms metinėms: [spausdi­nami St. Ylos, A. Kubiliūno pasisakymai] // Kultūros barai, 1980, Nr. 8, p. 12-15.

Kazakevičienė, Milda. Ar galima išsakyti saulėlydžio spalvas?: [apie oratorijos „Paskutinės pagonių apeigos" atlikimą Klaipėdoje] // Tarybinė Klaipėda, 1980, sausio 11.

Kutavičius, Bronius. Muzika: mada - būtinybė / kalbėjosi A. Žiemytė // Moksleivis, 1980, Nr. 12,
p. 26-27.

Landsbergis, Vytautas. O wariacjach w muzyce litewskiej i Wariacjach dzukskich Broniusa Kutavičiusa // Spotkania muzyczne w Baranowie, 2/1, Muzyka w muzy­ce. Krakow, PWM, 1980, p. 267-269.

Landsbergis, Vytautas. Viešėjome pas bičiulius: [apie E. ir K. Pendereckių festivalį Luslavicuose, į kurį buvo pakviestas ir B. Kutavičius] // Literatūra ir menas, 1980, rugs. 20, p. 2.

1981


Katinienė, V. B. Kutavičiaus - S. Gedos "Mažasis spektaklis"; Muzika ir žodis: [di­plominis darbas, mašinraštis]. VK.

Kutavičius, Bronius. Ar pakankamai darnus muzikų ir leidėjų duetas?: [pasisakymai natų ir knygų leidy­bos klausimais] // Naujos knygos, 1981, Nr. 7, p. 31-32.

Kutavičius Bronius // Mala encyklopedia muzyki. Warszawa, 1981, p. 533.

Rastenis, Kęstutis. Kvartetas paliko įspūdį: (apie kvartetą «Anno cum tettigonia"] // Literatūra ir menas, 1981, kovo 28, p. 16.

Ландсбергис, В. Съогодення литовскоï музыки // Музыка, 1981, Nr. 1, p. 26-27.


1982

Antanavičius, Juozas. Pastarųjų metų lietuvių tarybinės muzikos stilistiniai poslin­kiai // Muzika, kn. 3, p. 5-9.

Burokaitė, Jūratė. B. Kutavičiaus muzika skamba Maskvoje // Literatūra ir menas, 1982, vas. 13, p. 3

Gedgaudas, Edmundas. Iš girių ūksmės // Literatūra ir menas, 1982, geg. 29, p. 4-5.

Kuzmaitė, Kristina. B. Kutavičiaus muzika vaikams: [diplominis darbas, mašinraš­tis]. VK.

Landsbergis, Vytautas. Muzika paprasta ir stipri // Literatūra ir menas, 1982, rugpj. 28, p. 7.

Landsbergis, Vytautas. A. Rekašiaus „Musicaardente", B. Kutavičiaus „Reminiscencija" // Literatūra ir menas, 1982, sausio 30, p. 14.

Narbutienė, Ona. Anno cum Kutavičius // Kultūros barai, 1982, Nr. 8, p. 34-37.

Narbutienė, Ona. Nepatirtos paslapties kūrėjas // Gimtasis kraštas, 1982, liepos 15, p. 2.

Narbutienė, Ona. Savitas garsų pasaulis: [apie autorinį koncertą Vilniuje] // Tiesa, 1982, geg. 12.

Palionytė, Danutė. Kerinčios ramybės ir tikrumo ūksmėje: Broniui Kutavičiui - 50 // Pergalė, 1982, Nr. 9, p. 155-157.

Антанавичюс, Юозас. Об новом стилистическом направлении в литовской музыке 70-х годов // Музыкальная культура братских республик CCCP, вып. 1. Kиев, 1982, p. 57-69.

1983

Akistatoje su liaudies daina: [apie P. ir D. Mataičių vadovaujamą Liaud. buities mu­ziejaus liaud. muzikos teatro trupę] // Kultūros barai, 1983, Nr. 5, p. 30-32.

Bachmann, Claus - Henning. Eindrucke vom 26 „Warschauer Herbst": [apie „Paskutinių pagonių apeigų" atlikimą Varšuvoje] // NZ für Musik, 1983, Nr. 11, s. 32-34.

Bartulis, Vidmantas. B. Kutavičiaus autorinis vakaras Kaune // Kauno tiesa, 1983, bal. 16, p. 5.

Baškytė, A. Skiriama mažajam žiūrovui: [apie operą „Kaulo senis ant Geležinio kalno" Kauno muzikiniame teatre] // Literatūra ir menas, 1983, bal. 9, p. 12.

Gerlach, Hannelore. Bronius Kutavičius // Musik in der Schule (Berlin), 1983, Nr. 6, p. 211-214.

Kaczynski, Tadeusz. Niculescu i Kutavičius:[Apie festivalyje „Varšuvos ruduo 83" atliktą oratotiją „Paskutinės pagonių apeigos"] // Ruch Muzyczny (Varšuva), 1983, Nr. 22, p. 12.

Kutavičius Bronius // Mala encyklopedie hudby. Praha, 1983, p. 357.

Landsbergis, Vytautas. Bronius Kutavičius [anotacija] // RTFSR ir Lietuvos TSR kompozitorių muzikos dienos. Vilnius, spalio 23-30. Vilnius, 1983, p. 21-22.

Nakas, Šarūnas. Bronius Kutavičius // Lietuvos TSR kompozitorių sąjungos valdybos III plenumas. Vilnius, 1983, p. 37-38.

Palionytė, Danutė. Apie muziką dar vienu aspektu // Pergalė, 1983, Nr. 9, p. 147-157.

Pintukienė, Viktorija. Kviečiame į žaidimą: [apie operą „Kaulo senis ant geleži­nio kalno" Kauno muzikiniame teatre] // Komjaunimo tiesa, 1983, kovo 11.

Pintukienė, Viktorija. Pamatai gėrio rūmui: [apie operą „Kaulo senis ant geležinio kalno" Kauno muzikiniame teatre] // Kauno tiesa, 1983, vas. 13, p. 4-5.

Simanavičiūtė, Irmina. Derminio mąstymo bruožai B. Kutavičiaus ir F. Bajoro voka­liniuose cikluose: [diplominis darbas, mašinraštis]. VK.


1984

Droba, Krzysztof. Mloda muzyka litewska // Ruch Muzyczny (Varšuva), 1984, Nr. 19, p. 10-11.

Katkus, Donatas. B. Kutavičiaus „Anno cum tettigonia": naujovės ir pamokos // Muzika, kn. 4, p. 36-43.

Kutavičius Bronius  / kalbėjosi Vytautas Landsbergis // Teater. Muusika. Kino (Tallinn), 1984, Nr. 4, p. 39-41.

Kutavičius Bronius // Fünfzig sowjetische Komponisten der Gegenwart: Fakt und Reflexionen. I ed. H. Gerlach. Leipzig / Dresden, 1984, s. 277-286.

Landsbergis, Vytautas. Lietuviškos muzikos derlius Lenkijoje: [apie „Paskutinių pagonių apeigų" atlikimą „Varšuvos rudens" festivalyje ir kt.] // Literatūra ir me­nas, 1984, saus. 14, p. 2-3.

Larison, Gunar. Riter och skadespel; Om den litaniske tonsattaren Bronius Kutavičius // Artės (Stockholm), 1984, Nr. 5, p. 74-81.

Narbutienė, Ona. Visada giedok mums, lakštingala: Gamta šiuolaikinėje lietuvių muzikoje // Pergalė, 1984, Nr. 8, p. 130-135.

Sevuks, R. Disputs ar svešinieku un eiti darbi: [apie autorinį koncertą Rygoje] // Rigas Balss, 1984, 23. apr., p. 5; tas pats // Pnrac Bancc, 23 apr., p. 5.

Tamulytė, Loreta. Šiuolaikinės lietuvių kamerinės instrumentinės muzikos ten­dencijos // Muzika, kn. 4, p. 24-35.

Živitere, Aija. Pulkstenis ar autoru: [apie autorinį koncertą Rygoje] // Literatūra un Maksla (Riga), 1984, 1. jūnija, p. 7.

1985

Ambrazas, Algirdas. Apie B. Kutavičių - Švedijoje: [apie muzikologo G. Larseno str. „Apeigos ir spektakliai", išsp. period. leid. „Artės", 1984, Nr. 5] // Pergalė, 1985, Nr. 11, p. 188-189.

Droba, Krzysztof. Lietuvių muzika Lenkijoje // Pergalė, 1985, Nr. 7, p. 189-192.

Gedgaudas, Edmundas. „Strazdo giesmės, giesmės mano": [apie operą poemą „Strazdas - žalias paukštis"] // Literatūra ir menas, 1985, kovo 2, p. 6.

Lagzdiņa, I. Kaimiņu veltes: [apie operą- poemą „Strazdas - žalias paukštis" Rygoje
Kauno Dramos teatro gastrolių metu] // Ciņą (Riga), 1985, 6. apr.

Landsbergis, Wytautas. „Drozd - ptak Zielony": [apie operos premjerą] // Czerwony
Sztandar, 1985, 30 maja.

Landsbergis, Vytautas. In schöpferischem Austausch: Generationen litauischer Komponisten // Musik und Gesellschaft (Berlynas), 1985, Nr. 2, p. 94-98.

Landsbergis, Vytautas. Opera per dramma?: [apie operą poemą „Strazdas - žalias
paukštis" Kauno dramos teatre] // Kultūros barai, 1985, Nr. 5, p. 12-14.

Landsbergis, Vytautas. Vardą man duokite amžiną!. . [„Strazdas - žalias paukštis"
Kauno dramos teatre] // Tiesa, 1985, kovo 3, p. 5.

Tamulaitis, Albinas. Atramos taškai laike ir pasaulyje // Kauno tiesa, 1985, kovo 3, p. 4-5.

Uchow, Dmitrij. Kilka refleksji na temat przenikania muzyki pop do muzyki powaž-
nej // Ruch Muzyczny (Varšuva), 1985, Nr. 16, p. 17-18.

Vasiliauskas, Valdas. Kieno tu, paukšti? // Literatūra ir menas, 1985, kovo 2, p. 6.

Антанавичюс, Юозас. Стилистические сдвиги в литовской музыке 70-х годов // Прибалтийский музыковедческий сборник. Таллин, 1985,  Nr. 2, c. 36-48.

Седых, М. Уроки фестиваля: [об опере «Дрозд – птаха зеленая] // Сов. Литва, 1985, 26 anp.

1986

Aleknaitė-Abramikienė, Vilija. Muzikos teatriškumas ir jo prielaidos // Menotyra, 1986, t.14: Menų sąveikos klausimai. V, 1986, p. 42-59.

Gerlach, Hannelore. Bronius Kutavičius // Musik in der Schule, 1986, Nr. 7.

Katinienė, Violeta. B. Kutavičiaus ir S. Gedos „Mažasis spektaklis: Muzika ir žodis // Menotyra, 1986, t.14, p. 33-41.

Ką kuriame vaikams // Kultūros barai, 1986, Nr. 6, p. 73-75.

Zinowiec M. Przedziwmy teatr Vaitkusa: [apie Kauno dramos teatro režisierių J. Vaitkų ir jo pastatytą B. Kutavičiaus operą „Strazdas - žalias paukštis"] // Przyjažn (Varšuva), 1986, Nr. 11, p. 6-7.

Игнатонис, Э. Фортепианная соната Б. Кутавичюса // М. К. Чюрлёнис и фортепианное искуство пяти братских республик – участниц конкурса пианистов им. М. К. Чюрлёниса (1-25.11,1986). B., 1986, c. 12-13).

1987

Asanavičienė, Virginija. Iš gimtosios žemės grožio // Literatūra ir menas, 1987, liep. 4.

Gerlach, Hannelore. Fern des traditionellen Schemas: [apie „Strazdą"] // Theater der Zeit (Berlynas), 1987, Nr. 8, p. 47-49.

Katkus, Donatas. Kompozitorius Bronius Kutavičius Paryžiuje // Gimtasis kraštas, 1987, sausio 22-28.

Kutavičius, Bronius. „Tikiu įkvėpimu“/ kalbėjosi R. Gaidamavičiūtė // Pergalė, 1987, Nr. 12, p. 142-151.

Kutavičius, Bronius // Vanni J. di. Trente aus de musique sovietique: 1953-1983, Aries, Edition Actes Sud. 1987, p. 66-67, 90-91.

Landsbergis, Vytautas. Ein Oper - Poem auf ger Schauspielbühne „ [apie „Strazdas -žalias paukštis Kauno dramos teatre] // Theater der Zeit (Berlin), 1987, Nr. 8, p.47-49.

Nakas, Šarūnas. Landsbergis, Vytautas. Bronius Kutavičius // III lietuvių tarybinės muzikos festivalis Spalio revoliucijos 70-mečiui, V., 1987, p. 36-38.

Ramoškaitė, Živilė. Universalių vertybių kūrėjas // Literatūra ir menas, 1987, liep. 4, p. 11.

Rolska, Alwida. Kaunaski Teatr Dramatyczny - koncert gratisowy // W czerwony Sztandar, 1987, 14 paźdz.

Žuklytė-Daunoravičienė, Gražina. Šiuolaikinės lietuvių muzikos žanrinės tendencijos // Muzika, t. 7, p. 47-54.

Ландсбергис, В. Опера-поэма на драматической сцене: [apie operos „Strazdas – žalias paukštis“ pastatymą Kauno dramos teatre // Сов. музыка, 1987, Nr. 2, p. 29-31.


1988

Balakauskas, Osvaldas. Būdas Kutavičiaus // Kultūros barai, 1988, Nr. 6, p. 8-11.

B. Kutavičiaus bibliografija / parengė A. Tauragis // Jauna muzika: Jaunimo kamerinės muzikos dienų leidinys. Druskininkai, 1988, p. 58-66.

B. Kutavičiaus kūriniai:(parengė V. Žilinskaitė) // Jauna muzika: Jaunimo kamerinės muzikos dienų leidinys. Druskininkai, 1988, p. 51-58.

Bronius Kutavičius // Gaudrimas Juozas. Tarybų Lietuvos kompozitoriai ir muzikologai. Vilnius, 1988, p. 108-110.

Bronius Kutavičius - LTSR valstybinės premijos laureatas. Žadinant dvasingumą. J. Pakulio, A. Stasiulevičiaus, V. Ambrazo, Š. Nako, E. Ignatavičiaus, S. Gedos, M. Urbaičio, J. Vaitkaus pasisakymai / parengė Rūta Gaidamavičiūtė // Jauna muzika: Jaunimo kamerinės muzikos dienų leidinys. Druskininkai, 1988, p. 44-50.

Jestem związany z moim narodem / kalbėjosi M. Bosak ir M. Janicka: [apie festivalį „Collectanea'88" Sandomeže] // Ruch Muzyczny (Varšuva), 1988, Nr. 25, p. 8-9.

Juodelienė, Aldona. Lietuviška muzika svetur: [apie lietuvių kompozitorių kūrinius užsienio muzikiniuose festivaliuose] // Muzika, 1988, t. 8, p. 126-129.

Kosz, Stanislaw. Ci wspaniali Litwini i postmodernizm: [Sandomežo Muzikos fest. ir seminarų „Collectanea'88" apžvalga] // Ruch Muzyczny (Varšuva), 1988, Nr. 25, p. 6-8.

Landsbergis, Vytautas. Broniaus Kutavičiaus muzikos podirvis // Muzika, 1988, t. 8, p. 48-52.

Landsbergis, Vytautas. Sonata organova B. Kutaviciusa Ad patres // Zeszyty naukowe: Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdansku. 1988, vol. 27, p. 95.

Larison, Gunar. Riter och skadenspel: Om den litauische komponisten Bronius Kutavičius // Artes, 1988, Nr. 5.

Ландсбергис, В. В поисках современности: опер. творчество композиторов сов. Прибалтики и новые черты муз. драматургии: исследование. Л.: Сов. Композитор, 1988, с. 122-119.

1989

Arefjeva, Irina. Laiko atspindys muzikoje // Kinas, 1989, Nr. 1, p. 6-7.

Eberlein, Dorothee. Musik des lautlosen Protests: Der litauische Komponist Bronius Kutavičius // Musik Texte: Zeitschrift für Neue Musik, 1989, Nr. 28-29, p. 29.

1990

Bronius Kutavičius im Gesprach mit Rūta Gaidamavičiūtė // Sowjetische Musik im Licht der Perestroika. Laaber, 1990, s. 264-268.

Bruveris, Jonas. Nekirsk mano namų: [apie oratorijas] // Literatūra ir menas, 1990, vas. 13, p. 7.

Droba, Krzysztof. Bronius Kutavičius // Warszawska Jesien'90: Warszawa 14-23 wrzesnia 1990, Warszawa, 1990, p. 89-91.

Droba, Krzysztof. [Nuomonė, išsakyta Polskie Wydawnictwo Muzyczne išleistame buklete]. [Warszawa], PWM Edition, 1990.

Eberlein, Dorothee. Čiurlionis und Kutavičius - Das Erbe von Čiurlionis in der Zeitgenossichen litauischen Musik // Studien zur Musik des XX. Jahrhunderts in Ost-und Ostmitteleuropa. Berlin, 1990, s. 27-34.

Gedgaudas, E. Ne pagonių ir ne paskutinės: [apie kūrinį „Paskutinės pagonių apeigos“] // Kultūros barai, 1990, Nr.4, p.33-35.

Klotinš, Arnolds; Gerlach Hannelore. Lieder des Meeres: Chorwerke baltischer Komponisten // Sowjetische Musik im Licht der Perestroika: Interpretationen-Quellentexte-componistenmonographien. Laaber, 1990.

Kutavičius, Bronius. Kelionė magiškuoju ratu /(kalbėjosi ir užrašė) L. Paulauskis ir J. Vilimas // Šiaurės Atėnai, 1990, gruod. 15, p. 3.

Landsbergis,Vytautas. Eine ungewohnliche Oper: Gruner Vogel Strazdas  von Bronius Kutavičius II Sowjetische Musik im licht der Perestroika. Laaber, 1990, s. 201-206.

Landsbergis, Vytautas. Opera per dramma [apie operą poemą „Strazdas" // Landsbergis V. Geresnės muzikos troškimas. Vilnius, Vaga. 1990, p. 6, 17, 21, 465-473.

Бронюс, Кутавичюс. Верю во вдохновение / kalbėjosi R. Gaidamavičiūtė. // Сов. музыка, 1990, Nr. 4, p.17-24.

1991

Homma, Martina; Droba, Krzysztof. Zeichen der Hoffnung: Neue Musik in Litauen // Musik Texte: Zeitschrift ftir Neue Musik, 1991, Nr. 42, p. 13.

Jasinskaitė, Inga. Kai kurios „Magiško sanskrito rato" paslaptys arba įdomus žaidimas su trikampiais // Krantai, 1991, Nr. 9/10, p. 30-35.

Kirchberg, Klaus. Musik aus den Katakomben: Begegnungen mit sowjetische Komponisten in Duisburg und Essen // NZ für Musik, 1991, Nr. 4, s. 49-51.

Kutavičius, Bronius. Rašau ką noriu / kalbėjosi R. Gaidamavičiūtė // Kultūros barai, 1991, Nr. 4, p. 33-39.

Kutavičius, Bronius. Sunkiausia - pradžia / kalbėjosi R. Gaidamavičiūtė // Krantai, 1991, Nr. 3, p. 63-65, 75.

Kutavičius, Bronius // The Baltic States: A reference book. Tallinn; Riga; Vilnius, 1991, p. 243.

Landsbergis,Vytautas. Bronius Kutavičius. Antrasis styginių kvartetas „Anno cum tettigonia": [anotacija, persp. Iš Lietuvių taryb. Muzikos festivalio bukleto (1982) // Gaida (Baltijos muzikos festivalis. Druskininkai-Vilnius, 1991 m. spalio 24-30d.). Vilnius, 1991, p. 106-107.

Nomicaitė, Rita. Naujoji muzika skiriasi kelią: (rašoma ir apie oratoriją „Magiškasis sanskrito ratas") // Lietuvos aidas, 1991, bal. 9, p. 3.

Nuo tos žemės negaliu atsiplėšti..: [S. Gedos ir B. Kutavičiaus pasikalbėjimas] /sp. parengė G. Ramoškaitė // Viltis, 1991, bal. 3, p. 1, 6-7.

1992

Bronius Kutavičius: [Katalogas]. Krakow: PWM, [1992], [6] p.

Geda, Sigitas. „Į vakarus eis mėnesiena, šešėliai žiedų į rytus": [sveikinimai 60-mečio proga] / Su Sigitu Geda kalbasi Linas Paulauskis // Šiaurės Atėnai, 1992, rugs. 11, p-3.

Gedgaudas, Edmundas. Magiškasis trejetas: [apie O. Balakausko, F. Bajoro ir B. Kutavičiaus kūrybą / Užrašė Laimutė Ligeikaitė] // Kultūros barai, 1992, Nr. 5, p. 12-15.

Jasinskaitė, Inga. Ateitį išpranašavę kūriniai: [apie oratoriją „Paskutinės pagonių apeigos"] // Kultūros barai, 1992, Nr. 7/8, p. 10-13.

Kutavičius, Bronius. Ateina diena - atsineša garsą.../ kalbėjosi V. Bielskytė // Panevėžio balsas, 1992, lapkr. 10.

Kutavičius, Bronius. „Esu prisirišęs prie to senojo medinio kaimo..." / kalbėjosi R. Goštautienė // Krantai, 1992, Nr. 7/9, p. 56-59.

Kutavičius, Bronius. Oratorija „Paskutinės pagonių apeigos // Kultūros barai, 1992, Nr. 7/8, p. 10-13.

Kutavičius, Bronius. Žiogo smuikelis laiko rate (kalbėjosi V. Bielskytė) // Tiesa, 1992, lapkr. 27, p. 5.

Landsbergis, Vytautas. „Bronius Kutavičius yra unikalus reiškinys ...": [anotacija Lenkijos radijo velykiniams koncertams/ iš lenk. vertė R. Goštautienė] // Šiaurės Atėnai, 1992, rugs. 11, p. 3.

Landsbergis,Vytautas. Bronius Kutavičius: [kūrinių anotacijos] // Gaida (II Baltijos muzikos festivalis). Vilnius, 1992, p. 79.

Landsbergis, Vytautas. Bronius Kutavičius // Polskie radio, Polskie Wydawnictwo muzyczne, Warszawa, 1992, p. 8-10.

Narbutienė, O. Nepatirtos paslapties kūrėjas: [apie kompozitorių B. Kutavičių] // Gimtasis kraštas, 1992, liep. 15, p.2.

Narvilaitė-Budriūnienė, Loreta. Paskutinio vakaro garsai. B. Kutavičiaus muzika // Klaipėda, 1992, spalio 16, p. 4.

Paulauskis, Linas, Chlopecki, Andrzej. „Į vakarus eis mėnesiena, šešėliai žiedų į rytus...": Sveikinimai 60-mečio proga // Šiaurės Atėnai, 1992, rugs. 11, p. 3.

Strazdienė, Eglė. Akmenų muzika, arba Maratonas į Europą // 7 meno dienos, 1992, rugs. 18, p. 3.

1993

Daunoravičienė, Gražina. Antrosios „Gaidos" virštoniai // Kultūros barai, 1993, Nr. 1, p. 32.

Droba, Krzysztof. Mit Litwy w oratoryjnej twórczości Broniusa Kutavičiusa // Konteksty (Varšuva), 1993, Nr. 3/4, p. 158-162.

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Nogle hemmeliheder I „Den magiske sanskritcirkel" (1990) // Dansk Musik Tidsskrift, 1992/93, Nr. 3, p. 93-96.

Kompozitorius Bronius Kutavičius // Panevėžio rytas, 1993, rugs. 14, p. 13; nuotr.

Kutavičius, Bronius // Encyklopedia muzyczna PWM / pod red. E. Dziębowskiej. Krakow: 1993, t. 4, p. 252-253.

Kutavičius, Bronius. Aš nežinau, nežinau, kas iš to dar išeis.../ kalbėjosi R. Kundrotas, L. Vyliaudas // Tango, 1993, Nr. 4, p. 6-10.

Kutavičius, Bronius. Drzewo, ktore z nasionka wyrasta / kalbėjosi Sigitas Geda, iš liet. k. vertė L. Kowalczyk) // Konteksty (Varšuva), 1993, Nr. 3/4, p. 155-157.

Kutavičius, Bronius. Kompozicijos; albumai: [kūrinių ir įrašų sąrašas] // Tango, 1993, Nr. 4, p. 11.

Kutavičius, Bronius. Medis, kuris iš mažos sėklytės / kalbėjosi S. Geda // Šiaurės Atėnai, 1993, rugs. 10, p. 3-4.

Kutavičius, Bronius. Muzika ir antimuzika / kalbėjosi T. Sakalauskas // Švyturys, 1993, Nr. 7, p. 24-27.

Kutavičius, Bronius. Tylos draustinis / kalbėjosi J. Mickevičiūtė // Moksleivis, 1993, Nr. 7, p. 4-5.

Narbutienė, Ona. Bronius Kutavičius: En preasentation of den 60-arige litauiske komponist // Dansk Musik Tidsskrift, 1992/93, Nr. 3, p. 92.

Palionytė – Banevičienė, Danutė. B. Kutavičiaus fenomenas lietuvių muzikinėje etnokultūroje: Pranešimo tezės // Aštuntasis mokslo ir kūrybos simpoziumas. 1993. XI. 24-XL28. Chicago, 1993, p. 165-166.

Sakalauskas, T. Muzika ir antimuzika: [susitikimas su kompozitoriumi B. Kutavičiumi] // Švyturys, 1993, Nr. 7, p. 24-27.

1994

Droba, Krzysztof. Mit Litwy w oratoryjnej tworczosci Broniusa Kutavičiusa // Muzyka, slowo, sens: Mieczyslawowi Tomaszewskiemu w 70 rocznice urodzin, 1994.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Broniaus Kutavičiaus kūryba - daugiau nei muzika // Lietuvos aidas, 1994, kovo 1, p. 3.

Geda, Sigitas.... Broniaus Kutavičiaus daina // Dialogas, 1994, geg. 27, p. 5.

Gruodytė, Vita. Broniaus Kutavičiaus autorinis // 7 meno dienos, 1994, kovo 4, p. 4.

Rytoj - Broniaus Kutavičiaus autorinis / kalbėjosi Ž. Ramoškaitė // 7 meno dienos, 1994, vas. 25, p. 2.

Rolska, Alwida. Umuzycznione Sonety a. Mickiewicza - po raz perwsy w Litwie:[apie autorinį koncertą Vilniuje] // Kurier Wileński, 1994, 2 marca, p. 5.

Tamulytė, Ieva. Palaukim!.. Kaip tylu...: Broniaus Kutavičiaus autorinis vakaras // Naujasis dienovidis, 1994, kovo 11, p. 15.

Žiburkus, Tomas. Nerecenzija po B. Kutavičiaus autorinio // Lietuvos rytas, 1994, kovo 4, p. 32.


1995

Apie B. Kutavičiaus kūrinių koncertą „Gaidos" festivalyje // 7 meno dienos, 1995, gruodžio 8 d. (nr. 49).

Daunoravičienė, Gražina. „Jeruzalės vartams" atsivėrus // Lietuvos aidas, 1995, liepos 7, p. 4.

Daunoravičienė, Gražina. Saulėlydžio apeigos: [Apie koncertą Vilniuje] // 7 meno dienos, 1995, gruodžio 8, p. 2.

Kutavičius, Bronius. Muzikinio ledlaužio belaukiant: apie šiuolaikinės muzikos tendencijas ir Amsterdamo festivalį „De Suite Muziekweek 1995", Olandija / kalbėjosi K. Urba // Šiaurės Atėnai, 1995, gruod. 16, p. 5.

Kutavičius, Bronius. Pasaulio religijoms / kalbėjosi R. Gaidamavičiūtė // Lietuvos aidas, 1995, birž. 30, p. 11.

Kutavičius, Bronius. Pokalbis iš ryto, nubėgus šešis kilometrus / kalbėjosi Ž. Ramoškaitė) // 7 meno dienos, 1995, gruod. 22, p. 3.

Landsbergis, Vytautas. Bronius Kutavičius // Gaida: V Baltijos muzikos festivalis: 1995 lapkr. 24-gruodžio 2 d. Vilnius, 1995, p. 33-34.

Landsbergytė, Jūratė. Lietuvių muzika Vakarų Europos bažnyčiose // Kultūros barai, 1995, Nr. 4, p. 22.

Lapė, Albinas. Festivalio pradžiai - premjera: [apie „Jeruzalės vartų" atlikimą „Vilniaus vasaros festivalyje-95"] // Respublika, 1995, liepos 7, p. 3, 5,7, 27.

Markeliūnienė, Vytautė. Pirmasis „Vilniaus vasaros“ festivalio koncertas: [apie kompozitoriaus B. Kutavičiaus kūrinį „Jeruzalės vartai“] // 7 meno dienos, 1995, liepos 7.

Mariūnaitė, Ugnė. Dvylika Jeruzalės vartų: mūsų pasaulio ir muzikos vizija [ciklas
„Jeruzalės vartai"] // Lietuvos rytas, 1995, liepos 7, p. 35.

Narbutienė, Ona. Creator of an Undiscovered Mystery / vertė S. Ramanauskaitė, M. Kačerskis // Vilnius, 1995, Nr. 2, p. 206-212.

Pasaulinė Broniaus Kutavičiaus „Jeruzalės vartų" premjera / kalbėjosi T. Žiburkus // Lietuvos rytas, 1995, birž. 30, p. 35,38.

Paulauskis, Linas. Rojaus žiogai; Vasaros palydovai: [apie ciklo „Jeruzalės vartai" premjerą ir muz. stovyklą „Sartai"] // Šiaurės Atėnai, 1995, liep. 29, p. 5.

1996

Aleknaitė – Bieliauskienė, Rita. Filosofas, norintis suvokti žmogų ir pasaulį // Diena, 1996, vas. 14, p. 1, 5.

Broniaus Kutavičiaus kalba vasario 15 d. Lietuvos Nacionalinės premijos įteikimo proga // Muzikos barai, 1996, Nr. 4 (189), p. 17.

Droba, Krzysztof. Der Mythos Litauens in den Oratorien von Bronius Kutavičius // Musica Baltica: Interregionale musikkulturelle Beziehungen im Ostseeraum, 1996.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Simbolika Broniaus Kutavičiaus kūriniuose // Muzikos kultūros situacija nepriklausomoje Lietuvoje: Tarpt, moksl. praktinės konf. pranešimai. Vilnius, 1996, p. 39-46.

Jankauskiene, Inga. The role of text in meaning formation // Musical Semiotics in Growth. Ed by E. Tarasti. Bloomingston / Imatra: Indiana University Press, 1996, p. 499-518.

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Broniaus Kutavičiaus operų novatoriškumas // Muzikos kultūros situacija nepriklausomoje Lietuvoje: Tarpt, moksl. praktinės konf. pranešimai. Vilnius, 1996, p. 46-51.

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Broniaus Kutavičiaus teatras // Krantai, 1996, [Nr. 1], p. 61-65.

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Naratyvumas muzikoje ir Kutavičiaus operoje „Kaulo senis ant geležinio kalno" // Kultūros barai, 1996, Nr. 3, p. 42-44.

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Naratyvumas muzikoje: Broniaus Kutavičiaus operos: [dr. disertacija; rankraštis]. Vilnius, 1996, XII, 293 lap.

Keturi lietuvių kompozitoriai Velse: [su kompozitoriais A. Martinaičiu ir B. Kutavičiumi kalbėjosi L. Paulauskis] // Šiaurės Atėnai, 1996, rugs. 28, p. 7.

Kutavičius, Bronius. [Apie operą „Kaulo senis ant geležinio kalno] // Kultūros barai, 1996, Nr. 3, p. 42.

Kutavičius, Bronius. Lietuvių muzikos ateitis arba Kodėl Kašėtų žmonės aria upę: [Kalba, pasakyta atsiimant 1995 m. Nacionalinę premiją] // Veidas, 1996, Nr. 13, p. 30.

Kutavičius, Bronius. Linkiu geresnio gyvenimo...: [kalbėjosi A. Spraunius] // Panevėžio balsas, 1996, gruod. 25, p. 4.

Lampsatytė, Raminta. Broniaus Kutavičiaus kūriniai „The Vale of Glamorgan" festivalyje // Muzikos kultūros situacija nepriklausomoje Lietuvoje. Tarpt, moksl. praktinės konf. pranešimai. Vilnius, 1996, p. 37-39.

Markeliūnienė, Vytautė. Torunės [Lenkija] pavasaris tęsiasi: kompozitorius B. Kutavičius - „PROBALTICA'96" festivalio laureatas // Lietuvos aidas, 1996, geg. 21, p. 15.

Zaikauskas, Vitalius. Trys triūbos // Pirmadienis, 1996, lapkr. 11-17 (Nr. 45), p. 25.


1997

Budraitytė, D. Apie muzikos įrašus // Kultūros barai, 1997, Nr. 3, p. 78-79.

Degutienė, Edita. „Varšuvos ruduo" dar neprasidėjo, o Bronius Kutavičius jau vadinamas festivalio žvaigžde: [apie tarptautinį šiuolaikinės muzikos festivalį Lenkijoje] // Lietuvos aidas, 1997, rugs. 10, p. 15.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Broniaus Kutavičiaus „Jeruzalės vartai" // Menotyra, 1997, Nr. 2, p. 8-20.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Simbolika Broniaus Kutavičiaus kūriniuose // Kultūros barai, 1997, Nr. 4, p. 23-27.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Znaczenie i wpływy nietradycyjnego myślenia Broniusa Kutaviciusa, Osvaldasa Balakauskasa i Feliksa Bajorasa na ksztaltowanie sie nowego oblicza muzyki litewskiej // W kręgu muzyki litewskiej: Rozprawy, szkice i materialy /pod. red. K. Droby. Krakow, 1997, p. 89-100.

Grotkowska, Joanna. Za latwo: [ B. Kutavičiaus muzika Warszawska Jesień festivalyje] // Ruch muzyczny (Varšuva), 1997, Nr. 23, p. 17-19.

Janicka – Slysz, Malgorzata. Trzy sonety Broniusa Kutaviciusa: Muzyka z poezji Adama Mickiewicza // W kręgu muzyki litewskiej: Rozprawy, szkice i materialy / pod red. K. Droby. Krakow, 1997, p. 47-61.

Kutavičius, Bronius. [Apie jį ir jo kūrybą] // Kultūros barai, 1997, Nr. 4, p. 12.

Kutavičius, Bronius. „Geriausiai jaučiuosi namuose" / kalbėjosi K. Rupeikaitė // Dienovidis, 1997, spalio 24-30, (Nr. 39), p. 16.

Kutavičius, Bronius // Encyklopedia muzyczna. Krakow, 1997, t. 6, p. 252-253.

Lampsatytė, Raminta. Kutavičius ir Stockhausenas: mintys po Huddersfieldo festivalio [Didžioji Britanija] // Kultūros barai, 1997, Nr. 3, p. 55-57.

Ramanauskienė, Alina. Ar tikrai atverti vartai į Broniaus Kutavičiaus Jeruzalę? // Kauno diena, 1997, rugpj. 30, p. 20.

Ramoškaitė, Živilė. Naujas CD: Broniaus Kutavičiaus oratorijos // 7 meno dienos, 1997, liep. 18, p. 2.

Markeliūnienė, Vytautė. Pirmąsyk kompaktinėje plokštelėje – Broniaus Kutavičiaus oratorijos: [su Vilniaus plokštelių studijos redaktore Z. Nutautaite ir kompozitoriumi B. Kutavičiumi kalbėjosi ir užrašė V. Markeliūnienė] // Lietuvos aidas, 1997, liep. 22, p. 15.

Nacionalinės premijos laureatas Bronius Kutavičius // Alma Mater Musicalis: [koncertų programa]. Vilnius, 1997, p. 9-10.

Nomicaitė, Rita. Lapų šlamėjimas [apie kantatą „Du paukščiai girių ūksmėj"] // Dienovidis, 1997, gruod. 5-11, p. 18.

 
1998

Andrikonytė, Asta. B. Kutavičius vėl pažvelgė į praeitį ir į save: [pasisakymai apie veikalą „Epitafija praeinančiam laikui" / R. Gaidamavičiūtė, L. Paulauskis, A. Žiūraitytė // Lietuvos rytas, 1998, lapkr. 24, priedas „Mūzų malūnas", p. 6.

Andrikonytė, Asta. Lietuviška premjera Danijoje: [kompozitoriaus kūrybos pristatymas Odensės šiuolaikinės muzikos festivalyje „Musikhost 98"] // Lietuvos rytas, 1998, lapkr. 24, priedas „Mūzų malūnas", p. 3.

Brandstetter, Gabriele. Ritual as Scene and Discourse art and Sciene Around 1900 as Exemplified by Le Sacre du printemps // The World of Music, vol. 40 (1): Music, the Arts and Ritual [Berlin: Verlag fur Wissenschaft und Bildung], s. 37-59.

Budnikaitė, Orinta. Vasaros muzika su Bronium Kutavičium // Muzikos barai, 1998, Nr. 4, p. 10-11.

Daunorytė, Urtė. Septyni Broniaus Kutavičiaus opusai Danijoje: [naujosios muzikos festivalyje „Musikhost 98"] // 7 meno dienos, 1998, lapkr. 20, p. 3.

Gaidamavičiūtė, Rūta. B. Kutavičiaus, F. Bajoro, O. Balakausko netradicinio mąstymo poveikis vertybių kaitai // Krantai, 1998, Nr. 4, p. 59-64.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Nuo penklinės iki ženklo ir simbolio: [ muzikologė R. Gaidamavičiūtė nagrinėja B. Kutavičiaus kūrinių partitūras kaip muzikinės grafikos reiškinius] // Krantai, 1998, Nr. 1, p. 66-71.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Pakitęs Kutavičiaus įvaizdis: pirmasis Broniaus Kutavičiaus festivalis // Kultūros barai, 1998, Nr. 8/9, p. 27-30.

Jasinskaitė, Inga. Apie ką byloja Broniaus Kutavičiaus muzika: [pokalbis] / užrašė V. Markeliūnienė // Lietuvos aidas, 1998, liep. 14, p. 15.

Jasinskaitė, Inga. Kutavičiaus autoportretai: [apie trijų koncertų ciklą „Broniaus Kutavičiaus muzikos festivalis", Vilnius] // 7 meno dienos, 1998, liep. 10, p. 3.

Jockus, Arvydas. Dailininkas S. Eidrigevičius - kompozitoriaus B. Kutavičiaus muzikos festivalyje // Lietuvos aidas, 1998, liep. 2, p. 14.

Kaliotė, Saulė. B. Kutavičiaus kūryba verta atskiro renginio; Serenados balkone: [apie „Šv. Kristupo vasaros muzikos‘98" festivalį] // Respublika, 1998, liep. 4, 8.

Lampsatis Raminta. Bronius Kutavičius: A Music of Signs and Changes. Vilnius: Vaga, 1998, 286, [2] p.

Leščinska, Beata. Vasaros festivalyje - didysis B. Kutavičiaus muzikos spektaklis // Lietuvos rytas, 1998, liep. 7, priedas „Mūzų malūnas", p. 1.

Paulauskis, Linas. Modern Lithuanian music: An attempted survey // New Sound: International magazine for musik (Yugoslavia), 1998, Nr. 11, p. 13.

Paulauskis, Linas. Savremena litvanska muzika: pokusaj sagledavanja // Novi zvuk: Internacionalni casopis za muziku (Yugoslavia), 1998, Nr. 11, p. 13.

Pelkytė, Birutė. Trys B. Kutavičiaus muzikos vakarai; Festivalyje - muzikos gerbėjų antplūdis; Sostinės festivalyje - muzikos gerbėjų antplūdis; Sostinės festivalyje - muzikos žanrų pynė: [apie festivalį „Šv. Kristupo vasaros muzika 98", Vilnius] // Lietuvos žinios, 1998, liep. 1,15, 29.

Pirmąkart rengiamas Broniaus Kutavičiaus muzikos festivalis // Lietuvos rytas, 1998, birž. 27, priedas „Sostinė", p. 9.


1999

 Andrikonytė, Asta. B. Kutavičius vėl pažvelgė į praeitį ir į save. R. Gaidamavičiūtės, L. Paulauskio, A. Žiūraitytės pasisakymai apie „Epitafiją praeinančiam laikui" // Lietuvos rytas, 1999, kovo 16, priedas „Mūzų malūnas“, p. 6.

Daunoravičienė, Gražina. Epitafija negrįžtančiam laikui // 7 meno dienos, 1999,  kovo 19, p. 2.

Geda, Sigitas. Nuo Žiogo iki Žvaigždės: [Ramintos Lampsatytės pokalbis su Sigitu Geda apie Bronių Kutavičių ] // Šiaurės Atėnai, 1999, sausio 16 (Nr. 2), p. 6.

Jasinskaitė, Inga. Pirmoji knyga apie Bronių Kutavičių: [rec. kn. „Bronius Kutavičius: A Music of Signs and Changes'/ R. Lampsatis. Vilnius: Vaga, 1998] // Kultūros barai, 1999, Nr. 1, p. 93-94.

Lampsatytė, Raminta. Odensės festivalis su Bronium Kutavičium: [apie muzikos festivalį Danijoje] // Kultūros barai, 1999, Nr. 1, p. 58-60.

Minalgaitė, Dita. Įspūdžiai iš Europos muzikos festivalio Nordkirchene // Kultūros barai, 1999, Nr. 11, p. 49.

Ramoškaitė, Živilė. Bronius Kutavičius: „Epitafija praeinančiam laikui": Lietuviška muzika suskambėjo dvidešimtyje Europos šalių // Ekstra, 1999, bal. 19, p. 22-23.

Rastenis, Kęstutis. Bandant apčiuopti Broniaus Kutavičiaus muzikos esmę: [rec. kn.: Bronius Kutavičius: A Music of Signs and Changes / R. Lampsatis. Vilnius: Vaga, 1998 // Šiaurės Atėnai, 1999, vas. 20 (Nr. 7), p. 9.


2000

Aleksaitė, Irena. Režisieriaus Jono Jurašo poetinė vizija: Dar viena nuomonė apie „Lokį" // 7 meno dienos, 2000, liep. 7, p. 3.

Aleksandravičius, Algimantas. Kompozitorius Bronius Kutavičius : [portretinė fotografija] // Lietuva. Meno veidai. Vilnius : Vaga, [2000], nuotr. Nr. 2.

Andrikonytė, Asta. Lietuviškas kūrinys apie Lietuvą: [apie operą „Lokys"] // Lietuvos rytas, 2000, geg. 30, priedas „Vilniaus festivalis 2000", p. 1.

Andrikonytė, Asta. Vilniaus festivalyje - sensacinga premjera: [opera „Lokys" Nacionaliniame operos ir baleto teatre] // Lietuvos rytas, 2000, birž. 27, priedas „Mūzų malūnas", p. 1-2.

Armonaitė, Liucija. B. Kutavičius „Lokys" nustelbs R. Muti orkestrą: [apie būsimą operos premjerą Nacionaliniame operos ir baleto teatre] // Atgimimas, 2000, birž. 23, p. 1, 14.

Bajor, Ahvida Antonina. „Lokys" w niedzwiedziej oprawie: w koiicu czerwca br. na scenie Litewskiego Teatru Opery i Baletu odbyla się swiatowa prapremiera „Lokysa" Prosperą Merimėe, spektakl, do ktorego muzykę skomponowal Bronius Kutavičius // Nasza Gazeta, 2000, No 30, p. 7.

Bažnyčios vargonų neparengia ir šventėms: [Vilniaus Sv. Kazimiero bažnyčioje skambėjo B. Kutavičiaus kūriniai] // Lietuvos rytas, 2000, liep. 4, priedas „Mūzų malūnas", p. 3.

Gaidamavičiūtė, Rūta. B. Kutavičiaus, F. Bajoro, O. Balakausko netradicinio mąstymo poveikis vertybių kaitai // Osvaldas Balakauskas, Vilnius, [2000], p. 227-240.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Paskutinė XX amžiuje lietuviškoji opera: [„Lokys" Nacionaliniame operos ir baleto teatre] // Kultūros barai, 2000, Nr. 8/9, p. 38-40.

Goštautienė, Rūta. Bronius Kutavičius // Gaida, 2000, [Vilnius], p. 7-9.

Goštautienė, Rūta. Opera „Lokys": sapnas apie paslaptingąją Žemaitijos praeitį // Lietuvos rytas, 2000, geg. 30, priedas „Vilniaus festivalis 2000", p. 1.

Goštautienė, Rūta. Operos „Lokys" programa, Vilnius: Valstybinis operos ir baleto teatras, 2000.

Janatjeva, Veronika. Opera kaip utopinis niekur: kelios pastabos apie Broniaus Kutavičiaus operos „Lokys" premjerą Nacionaliniame operos ir baleto teatre // Kultūros barai, 2000, Nr. 8/9, p. 34-38.

Kalpokienė, Juzefa. „Lokys" - the first new opera in thirteen years: [operos „Lokys" premjera] // Lithuanian in the World, 2000, Nr. 4, p. 61.

Krikštopaitis, Juozas Algimantas. Įvykis - ir lauktas, ir netikėtas: keli žodžiai apie B. Kutavičiaus operos „Lokys" premjerą Lietuvos nac. operos ir baleto teatre // Literatūra ir menas, 2000, liep. 14, p. 8.

Kutavičius' „Lokys" - Exploration of Mythical Spaces: B. Kutavičius' opera „Lokys" (The Bear), which premiered in June at the National Opera and Ballet Theatre, became one of last seson's most important Lithuanian musical events // Lithuanian Music Link, 2000, Nr. 1, p. 1, 2.

Kutavičius, Bronius. Magiškas muzikos ratas / kalbėjosi Ž. Bakutytė // Laiko balsas, 2000, Nr. 13, p. 20-24.

Leščinska, Beata. Ilgai laukta lietuviškos operos [„Lokys"] premjera // 7 meno dienos, 2000, birž. 30, p. 3.

Marczyk, Kristina. Miedzwiedz i panna: [opera „Lokys"] // Znad Willi, 2000, Nr. 2/4, p. 174-176.

Norkienė, Raimonda. Kviečia IV tarptautinis Tomo Mano festivalis; Tomo Mano festivalio dvasia apgaubė Nidą; Dovana festivaliui - B. Kutavičiaus „Laivužis iš Gilijos". Teatras Uošvės kalną pavertė mito žeme // Klaipėda, 2000, liep. 13, 17, 21, 25.

Radžiūnaitė, Austė. P. Mérimée personažai virto lietuviškos operos herojais:  [opera „Lokys" Nacionaliniame operos ir baleto teatre] // Lietuvos rytas, 2000, birž. 23, priedas „Savaitgalis", p. 6.

Rolska, Alvida. „Lokys" - przemieszanie stylow: [spektakl operowy w litewskiej] // Kurier Wilenski, 2000, 14 lipca, p. 5.

Stasytis, Aloyzas. Netrukus - „Lokio" premjera: [opera „Lokys" Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre] // 7 meno dienos, 2000, birž. 23, p. 11.

Vasinauskaitė, Rasa. Nacionalinės operos bandymai: B. Kutavičiaus „Lokys" Operos ir baleto teatre // 7 meno dienos, 2000, birž. 30, p. 1-2.

Žemaitytė, Agnė. Naujoji lietuviška opera „operuojama" netradiciniais įrankiais: [„Lokys" Nacionaliniame operos ir baleto teatre] // Respublika, 2000, birž. 24, p. 21.

Žigaitytė, Audronė. Lietuviškos operos [„Lokys"] belaukiant // Muzikos barai, 2000, Nr. 7/8, p. 2-7.

2001

Goštautienė, Rūta. Bronius Kutavičius „Lokys" // Lithuanian Music Review, 2001, p. 22.

Gurskaitė, Viktorija. Pagoniškasis avangardizmas: [„Pagoniškasis avangardizmas: teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai" // 7 meno dienos, 2001, gruod. 14, p. 4.

Jankauskienė, Inga. Broniaus Kutavičiaus kompozicijos - „Svetimo" raiška // Menotyra, 2001, Nr. 3, p. 68-77.

Jankauskienė, Inga. Tradicijų ir novacijų simbiozė Broniaus Kutavičiaus "Sigutėje" : [apie tradicijų ir novacijų simbiozę kompozitoriaus kūrinyje "Sigute, vargo mergele, aš tavo brolis"] // Muzikos komponavimo principai. Vilnius : Kronta, 2001, [t.] 2, p. 47-57.

Inga Jasinskaitė-Jankauskienė. Pagoniškasis avangardizmas. Teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai. Vilnius: Gervelė, 2001, 261, [1] p.

B. Kutavičiaus albumas pasiekė Lietuvą: [apie kompozitoriaus kompaktinį diską „Paskutinės pagonių apeigos"] // Lietuvos rytas, 2001, spal. 9, priedas „Mūzų malūnas", p. 6.

Kutavičius Released by Ondine: [apie „Paskutinių pagonių apeigų" ir „Epitafija" įrašą suomių firmoje Ondine] // Lithuanian music link, 2001, Nr. 2, p. 3.

Lietuviška muzika su užsienio leidyklos ženklu: [apie suomių įrašų kompanijoje „Ondine" išleistą autorinę B. Kutavičiaus kompaktinę plokštelę „Paskutinės pagonių apeigos" (ODE 972-2)] // 7 meno dienos, 2001, rugs. 14, p. 2.

The mystical timelessness of the „Last Pagan Rites" is arresting wrote critics about Kutavičius' music released by Ondine [Ondine ODE 972-2, 2001] // Lithuanian Music Link, Nr. 3 (October 2001/March 2002), p. 4.


2002

Apanavičienė, Virginija. Disonansų sintezės galia: Broniaus Kutavičiaus etnomodernizmas // Darbai ir dienos, 2002, t. 31, p. 103-112.

Armonaitė, Liucija. Užsienio firmos garsina lietuvių kompozitorius: pristatytos Broniaus Kutavičiaus, Anatolijaus Šenderovo ir žymaus violončelininko Davido Geringo lietuvių kompozitoriams užsakytų 5 kūrinių kompaktinės plokštelės // Lietuvos žinios, 2002, gruod. 10, p. 6.

Bronius Kutavičius: [katalogas / Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras;
sudarė R. Kazlauskaitė; vertėjas V. Urbonavičius]. Vilnius: LMILC, [2002], 32 p.

"Bronius Kutavičius, Stasys Eidrigevičius performanse "Erotikos"" : [D. Kutavičienės filmo pristatymas] // Lietuvių filmai, 1990-2002 / knygą parengė, įvadą ir pabaigos žodį parašė Gražina Arlickaitė. Vilnius : Vieš. įstaiga "Informacinė antena", 2002, p. 110.

Feliksas Bajoras: Viskas yra muzika / sud. G. Daunoravičienė. Vilnius, 2002, p. 28,30, 58 ir kt.

Daunoravičienė, Gražina. Semiotiniai Broniaus Kutavičiaus muzikos pranešimai. I, Jasinskaitės-Jankauskienės knygos „Pagoniškasis avangardizmas: teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai" recenzija // Lietuvos muzikologija, t. 3 (2002), p. 198-201.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Kai kurie muzikos ir teksto santykių aspektai XX a. II pusės lietuvių muzikoje // XXI amžiaus muzika ir teatras: paveldas ir prognozės. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2002, p. 5-11.

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Tradicijų ir novacijų simbiozė Broniaus Kutavičiaus „Sigutėje" // Komponavimo principai: perimamumas ir atnaujinimas šiuolaikinėje muzikoje. Trečioji tarptautinė konferencija. Vilnius, 2002, p. 10.

„Jeruzalės vartai" išleisti Vokietijoje: [Vokietijos įrašų kompanija „Dreyer. Gaido Musikproduktionen" išleido kompozitoriaus B. Kutavičiaus ciklą] // 7 meno dienos, 2002, saus. 11, p. 2.

Kas yra kas Lietuvoje 2002. Kaunas, 2002, p. 360.

Kompozitoriui Broniui Kutavičiui - 70 metų // Lietuvos aidas, 2002, rugs. 16, p. 2.

Kompozitorius nenori būti margas kaip pasaulis: B. Kutavičiaus jubiliejiniame vakare Filharmonijoje skambės jo aukso fondo kūriniai / kalbėjosi A. Andrikonytė // Lietuvos rytas, 2002, spal. 29, priedas „Mūzų malūnas", p. 1, 4.

Kutavičius, Bronius. Ilgi savojo stiliaus nuotoliai / kalbėjosi V. Jauniškis // Kauno diena, 2002, lapkr. 16, p. 13,17.

Lesle, Lutz. Heidnische Riten, magische Sanskrit-Zirkel, orthodoxer Messgesang: Kutavičius, Part, Rautavaara und Lidholm verknupfen Archaik und Moderne // Neue Zeitschrift für Musik, 2002, vol. 163, Nr. 2, p. 28.

Nakienė, Austė. Istorinės muzikos „rekonstrukcija" 1970-1990. Broniaus Kutavičiaus muzika ir folklorizmas // Šiaurės Atėnai, 2002, lapkr. 23, p. 5,11.

Pirmoji lietuviška opera kompaktinėje plokštelėje [apie suomių įrašų kompanijos ONDINE operos „Lokys" įrašą] // 7 meno dienos, 2002, gruod. 13.

Ramoškaitė, Živilė. Jubiliejinis Broniaus Kutavičiaus koncertas: [skirtas kompozitoriaus 70-čiui, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje] // Muzikos barai, 2002, Nr. 12, p. 16-17.

Stoecklin, Ute. Interdisziplinäre gedanken zu einer Europakultur. Begegnung mit Litauen ("Vėl" - eine CD) / Ute Stoecklin // XXI amžiaus muzika ir teatras: paveldas ir prognozės / Lietuvos muzikos akademija, Koordinacinė muzikinio ugdymo taryba. Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2002, p. 56-64.

Stoll, Rolf W. Archaische Moderne // Neue Zeitschrift für Musik, 2002, vol. 163, Nr. 2, p. 10.

"Strazdas - žalias paukštis" : [J. Vaitkaus filmo pristatymas] // Lietuvių filmai, 1990-2002 / knygą parengė, įvadą ir pabaigos žodį parašė Gražina Arlickaitė. - Vilnius : Vieš. įstaiga "Informacinė antena", 2002, p. 22-23.

Umbrasienė, Vida. Broniaus Kutavičiaus „Mažasis spektaklis": akustinio ir grafinio teksto interpretacija // Lietuvos muzikologija, t. 3 (2002), p. 6-16.


2003

Andrikonytė Asta. Eksperimentų scenoje skambės ir sutartinės // Lietuvos rytas, 2003, kovo 18, priedas „Mūzų malūnas", p. 4.

Andrikonytė Asta. Lietuviškos muzikos fejerverkas įsižiebė Vokietijos sostinėje: [Berlyno šiuolaikinės muzikos festivalyje „Maerz Musik pristatyta lietuvių kūryba] // Lietuvos rytas, 2003, kovo 25, priedas „Mūzų malūnas", p. 3.

Andrikonytė, Asta. Muzikos įrašų leidyba primena sportą be jokių taisyklių: nacionalinės diskografijos politika jau seniai lietuviams tapusi neįgyvendinama rožine svajone: [apie akademinės ir džiazo muzikos įrašų leidybos, sklaidos ir jų rėmimo problemas Lietuvoje] // Lietuvos rytas, 2003, vas. 11, priedas „Mūzų malūnas", p. 3.

Armonaitė, Liucija. Lietuviška muzika skamba Londone: [apie būsimą kompozitorių A. Šenderovo ir B. Kutavičiaus kūrinių koncertą] // Lietuvos žinios, 2003, lapkr. 27, p. 6.

Bakas, Vidutis. Operos vasaros sezonas Trakų pilyje: [Trakų festivalyje bus parodytos dvi operos - V. Klovos „Pilėnai" ir B. Kutavičiaus „Ugnis ir tikėjimas"] // Literatūra ir menas, 2003, liep. 4, p. 18.

Baliutavičiūtė, Dalia. Muzikai Kutavičiai vyriškų paslapčių neišduoda: [apie kompozitorius tėvą ir sūnų B. ir T. Kutavičius] // Lietuvos žinios, 2003, rugs. 20, p. 20-21.

Baublinskienė, Beata. Istorinėje aplinkoje: operos sezonas Trakų pilyje // 7 meno dienos, 2003, liep. 18, p. 1-2.

Baublinskienė, Beata. Tikėjimas be ugnies: Broniaus Kutavičiaus „Ugnis ir tikėjimas" // 7 meno dienos, 2003, spal. 17, p. 1, 6.

Bronius Kutavičius: By Fire with Faith // Lithuanian Music Link, 2003, April-September.

Danilevičiūtė, Kamilė. Spektaklį pašventino šeštadienio nakties lietus: Trakuose parodyta Broniaus Kutavičiaus operos-baleto „Ugnis ir tikėjimas" premjera // Lietuvos rytas, 2003, liep. 15, priedas „Mūzų malūnas", p. 1-2.

Gabnytė - Bizevičienė, Giedrė. Simbolių reikšmės B. Kutavičiaus kūriniuose fortepijoniniam duetui // Lietuvos muzikos akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2003, p. 121-127.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Bronius Kutavičius: su ugnimi ir tikėjimu: [nauja B. Kutavičiaus opera „Ugnis ir tikėjimas] // Muzikos barai, 2003, Nr. 5/6, p. 47.

Gaidamavičiūtė Rūta. Kutavičiaus „Lokys" kompaktinėje plokštelėje // Muzikos barai, 2003, Nr. 3/4, p. 52-53.

Guillot, Matthieu. Bronius Kutavicius, le dernier esprit païen / Matthieu Guillot // Étvdes, t. 398, Nr. 6 (2003), p. 838-840.

Ignis et fides // Atgimimas, 2003, liep. 11, p. 16.

Jankauskienė, Inga. Kutavičius Bronius // Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzyklopedie der Musik. 2., neubearb. Ausg. / herausgegeben von L. Finscher. Kassel [etc.]: Barenreiter. Bd. [2], Personenteil 10, 2003, sklt. 912-913.

Jankauskienė, Inga. Triukšmai šiuolaikinėje muzikoje. Lietuviškasis Broniaus Kutavičiaus fenomenas // Menotyra, 2003, Nr. 2, p. 88-92.

Janulytė, Justa. Diptichas diptiche, arba keletas Broniaus Kutavičiaus naujosios scenos duo: [apie operos „Ugnis ir tikėjimas" premjerą Trakų pilyje] // Literatūra ir menas, 2003, liep. 25, p. 19, 23.

Kalpokienė, Julija. A Story of Faith, Fire... and Rain: [apie „Ugnis ir tikėjimas" pastatymą Trakų pilyje] // Lithuania in the World, 2003, vol. 11, No. 5, p. 50-51.

Koncertai Londone: [pianistė T. Honma Londono „St. John's Smith Square" salėje atliko B. Kutavičiaus ir A. Šenderovo kūrinius // Lietuvos rytas, 2003, gruod. 2, priedas „Mūzų malūnas", p. 1.

Kutavičius, Bronius. Nuo šitos žemės negali labai atsiplėšti: Sigitas Geda kalbina kompozitorių B. Kutavičių // Lietuvos aidas, 2003, kovo 29, p. 7.

Kutavičius, Bronius. Reviving Lithuania's Pagan Last / kalbėjosi Martin Anderson // Fanfare, 2003, vol. 26, Nr. 4, p. 41-46.

Lietuvių kompozitorių kūriniai garsioje Roberto Aitkeno koncertų serijoje Toronte: [koncerte skambėjo B. Kutavičiaus, O. Narbutienės, O. Balakausko ir R. Šerkšnytės muzika] // 7 meno dienos, 2003, saus. 17, p. 2.

Lietuvos kūrėjai pristatyti pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimams: [apdovanojimui pristatyti Vilniaus savivaldybės šv. Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovas ir dirigentas D. Katkus bei kompozitorius B. Kutavičius] // Literatūra ir menas, 2003, kovo 28, p. 3.

Markeliūnienė, Vytautė. Prasidėjo „Gaidos" muzikinės atakos: [B. Kutavičiaus opera - baletas „Ugnis ir tikėjimas"] // Muzikos barai, 2003, Nr. 11, p. 11.

Nakas, Šarūnas. „Lokio" metamorfozė: [B. Kutavičiaus operos „Lokys" CD recenzija] // Kultūros barai, 2003, Nr. 1, p. 48-51.

Nakienė, Austė. Istorinės muzikos rekonstrukcijos idėja: Broniaus Kutavičiaus oratorijos ir folklorizmas // Tautosakos darbai, 2003, [t.] 18(25), p. 211-219.

Nakienė, Austė. Skaičiai ir vėjas, Kipras ir Fiodoras: [B. Kutavičiaus opera - baletas „Ugnis ir tikėjimas", A. Zagaikevič opera „Skaičiai ir vėjas", G. Kuprevičiaus operetė „Kipras, Fiodoras ir kiti"] // Literatūra ir menas, 2003, lapkr. 7, p. 19.

Sleumer, J. Prosper - „Carmen" - Merimée Lokis / De beer/: [apie operą „Lokys"] // Baltsvulichten, 2003, jg. 15, Nr. 1, p. 42-47.

Tračevskis, Rokas M. Lithuanian Opera Bears the Mark of Genius: [apie Kutavičiaus operos „Lokys" kompaktinę plokštelę] // The Baltic Times, 2003, Jan. 16-22 (Nr. 340), p. 10.

Tuttle, Raymond. Kutavičius „Lokys". Martynas Staškus, cond. [ir kt. kompaktinės plokštelės ONDINE ODE 1021-2D recenzija] // Fanfare, 2003, September/October, p. 144-145.

Su ugnimi ir tikėjimu Trakų pilies kieme: [apie „Ugnis ir tikėjimas" premjerą] // Galvė, 2003, liep. 18, p. 6.

„Ugnis ir tikėjimas": opera - baletas/ Broniaus Kutavičiaus ir Gintaro Beresnevičiaus libretas:[programa]. Vilnius: LNOBT, 2003, 22, [3] p.

"Zoom In 2" - naujausios lietuvių muzikos ataka // 7 meno dienos, 2003, lapkr. 7, p. 4.

Žemaitytė, Agnė. Atnaujinamo teatro menininkai savo gerbėjų lauks Trakų pilyje: [apie Nacionalinio operos ir baleto teatro premjeras V. Klovos „Pilėnai" bei B. Kutavičiaus „Ugnis ir tikėjimas"] // Respublika, 2003, birž. 18, p. 19.

Žemaitytė, Agnė. B. Kutavičius peržengė ankštus oratorijos rėmus: [apie kompozitoriaus operą-baletą "Ugnis ir tikėjimas" Nacionaliniame operos ir baleto teatre, parodytą Trakų pilyje, režisierius J. Vaitkus] // Respublika, 2003, liep. 11, p.18.

Žemaitytė, Agnė. Nemirtinga "Pilėnų" drama vis dar turi tūkstančius gerbėjų: [apie premjeras V. Klovos operą "Pilėnai" bei B. Kutavičiaus operą-baletą "Ugnis ir tikėjimas"] // Respublika, 2003, liep. 7, p. 14.

Žemaitytė, Agnė. NOBT Trakuose parodys du nacionalinius veikalus: [V. Klovos opera „Pilėnai" bei B. Kutavičiaus opera-baletas „Ugnis ir tikėjimas"] // Respublika, 2003, liep. 2, p. 19.

Žemaitytė, Agnė. „Ugnies ir tikėjimo" vasaros premjerą pašventino lietus: [apie Nacionalinio operos ir baleto teatro pristatytą operą-baletą Trakų pilyje] // Respublika, 2003, liep. 14, p. 18.

Žiemelytė, Slava. Naujoji muzika: [apie kompozitorių R. Šerkšnytės, O. Balakausko ir B. Kutavičiaus kūrinių koncertą Toronte] // Tėviškės žiburiai, 2003, saus. 28, p. 6.

Žukienė, Judita. Kutavičius Bronius Vaidutis // Muzikos enciklopedija. Vilnius, 2003, t. 2, p. 231-232.

2004

Apie savo vaikystę ir operos „Kaulo senis ant geležinio kalno" kūrimą pasakoja kompozitorius Bronius Kutavičius // Laimiukas, 2004, Nr. 7, p. 34.

Bakas, Vidutis. Broniaus Kutavičiaus kūriniai vaikams // 7 meno dienos, 2004, kovo 26, p. 2.

Baublinskienė, Beata. Broniaus Kutavičiaus „Kaulo senis": [Nacionalinėje filharmonijoje pastatyta opera vaikams] // Muzikos barai, 2004, Nr. 4/5, p. 10-11.

Broniaus Kutavičiaus kūriniai vaikams: [koncertų anonsas] // 7 meno dienos, 2004, kovo 26, p. 2.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Symbolism and Historical Imagination in the Music of Bronius Kutavičius // Constructing Modernity and Reconstructing Nationality: Lithuanian Music in the 2o'h Centuryl Ed. by R. Stanevičiūtė-Goštautienė and A. Žiūraitytė. Vilnius, 2004, p. 49- 71.

Geda, Sigitas. Nuo žiogo iki žvaigždės : pokalbis su S. Geda apie B. Kutavičių  // Lietuvos aidas, 2004, saus. 29, p. 9.

Jankauskienė, Inga. Broniaus Kutavičiaus kūriniai. Atviros formos ir interpretacijų įvairovė; Bronius Kutavičius: The Open Forms and the Variety of Interpretation // 38-oji Baltijos muzikologų konferencija „Muzikos kūrinys - jo ribos bei interpretacijos": tezės, 2004 m. spalio 21-23 d. Vilnius. Vilnius, 2004, p. 22-23.

Kazlauskaitė, Ramunė. Naujosios muzikos forumas Kelne: [į naujosios muzikos festivalį „Forum neuer Musik" Kelne buvo pakviesti ir trijų Baltijos šalių kompozitoriai] // Muzikos barai, 2004, Nr. 4/5, p. 51.

Kutavičius, Bronislovas Vaidutis // Zubrickas Boleslovas. Lietuvių kompozitoriai: Enciklopedinis žinynas. Vilnius, 2004, p. 228-231.

„Lokys" parodytas paskutinį kartą // 7 meno dienos, 2004, vas. 20, p. 2.

Markeliūnienė, Vytautė. Broniaus Kutavičiaus muzikos pašaukti: [M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių koncertas] // 7 meno dienos, 2004, lapkr. 26, p. 4.

Pakarklytė, Asta. Kaulo senis: [B. Kutavičiaus operos vaikams „Kaulo senis ant geležinio kalno" pastatymas] // Literatūra ir menas, 2004, bal. 16, p. 17-18.

2005

Andrikonytė, Asta. Lietuvių opera nustebino Lenkiją moderniu savo įvaizdžiu: [Varšuvos didžiajame teatre LNOBT parodė dvi operas - J. F. Galevy „Žydė" ir B. Kutavičiaus „Lokys"] // Lietuvos rytas, 2005, kovo 15, priedas „Mūzų malūnas", p. 1.

Apdovanoti populiariausi autoriai ir atlikėjai: [Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos proga Vilniuje bal. 26 d. buvo apdovanoti B. Kutavičius ir kt] // Kauno diena, 2005, bal. 27, p. 9; Lietuvos rytas, 2005, bal. 27, p. 3.

Daudaitė, Milda. „Gaidos" akibrokštai: nuo Kutavičiaus iki Zappos // Lietuvos žinios, 2005, spal. 28, p. 14; 7 meno dienos, 2005, spal. 21, p. 2.

Draugystė: [„Amstel" saksofonų kvartetas Olandijoje išleido kompaktinę plokštelę „Baltica", į kurią įtraukti ir V. Germanavičiaus bei B. Kutavičiaus kūriniai] // Lietuvos rytas, 2005, vas. 15, priedas „Mūzų malūnas", p. 1.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Kūrybinių stilių pėdsakais: Pokalbiai su muzikais. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005, p. 8, 21, 29, 32 ir kt.

Gaidamavičiūtė, Rūta. B. Kutavičiaus, F. Bajoro, O. Balakausko netradicinio mąstymo poveikis vertybių kaitai // Gaidamavičiūtė Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 13-26.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Broniaus Kutavičiaus „Jeruzalės vartai" // Gaidamavičiūtė Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 48-65.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Broniaus Kutavičiaus kūryba - daugiau nei muzika // Gaidamavičiūtė Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 239-240.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Bronius Kutavičius: su ugnimi ir tikėjimu: [nauja B. Kutavičiaus opera „Ugnis ir tikėjimas] // Gaidamavičiūtė Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 237-238.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Kutavičiaus „Lokys" kompaktinėje plokštelėje // Gaidamavičiūtė Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 234-236.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 9, 13-17 ir kt.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Nuo penklinės iki ženklo ir simbolio: [kompozitoriaus kūrinių partitūrų kaip muzikinės grafikos reiškinių nagrinėjimas] // Gaidamavičiūtė Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 27-40.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Pakitęs Kutavičiaus įvaizdis: pirmasis B. Kutavičiaus festivalis // Gaidamavičiūtė Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 241-242.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Paskutinė XX amžiuje lietuviškoji opera: [„Lokys" Nac. operos ir baleto teatre] // Gaidamavičiūtė Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 230-233.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Simbolika Broniaus Kutavičiaus kūriniuose // Gaidamavičiūtė Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 41-47.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Simbolizmas ir istorinė vaizduotė Broniaus Kutavičiaus muzikoje // Gaidamavičiūtė Rūta. Nauji lietuvių muzikos keliai: Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005, p. 66-82.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Žadinant dvasingumą: [J. Pakulio, A. Stasiulevičiaus, V. Ambrazo, Š. Nako, E. Ignatavičiaus, S. Gedos, M. Urbaičio, J. Vaitkaus mintys apie „Panteistinės oratorijos" atlikimą 1982 m. gruodžio 27 d.] // Gaidamavičiūtė R. Kūrybinių stilių pėdsakais: Pokalbiai su muzikais. Vilnius, 2005, p. 192-197.

"Gaidos" akibrokštai: nuo Kutavičiaus iki Zappos // 7 meno dienos, 2005, spal. 21, p. 2.

[Germanavičiaus bei B. Kutavičiaus kūriniai] // Lietuvos rytas, 2005, vas. 15, priedas „Mūzų malūnas", p. 1.

Gerould, Daniel. Eastern European Bear hugs: Cinema, Theatre, Opera: [rašoma ir apie operą „Lokys" LNOBT] // Slavic and East European Performance: Drame; Theatre; Film, 2005, vol. 25, Nr. 1, p. 48-71.

Jankauskienė, Inga. Leksemų gamta - kultūra ryšio detalizavimas pagal M. K. Čiurlionį ir B. Kutavičių // M. K. Čiurlionis ir pasaulis. Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2005, p. 110-114.

Jankauskienė, Inga. Bronius Kutavičius: open forms and interpretational diversity = Broniaus Kutavičiaus kūriniai. Atviros formos ir interpretacijų įvairovė // Musical work: boundaries and interpretations / [sudarytoja ir rengėja Audronė Žiūraitytė]. Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2005, p. 82-88.

Jankauskienė, Inga. Salomėjos Nėries „Našlaitės" interpretacijos Broniaus Kutavičiaus kūryboje // Salomėja Nėris: tarp dainos ir regėjimo. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 225-240.

Kutavičius, Bronius. „Kad gyvybės būtų...": / su kompozitoriumi kalbasi muzikologė R. Gaidamavičiūtė // Kultūros barai, 2005, Nr. 8/9, p. 56-61.

Kutavičius, Bronius. „Kad gyvybės būtų..." // Gaidamavičiūtė R. Kūrybinių stilių pėdsakais: Pokalbiai su muzikais, Vilnius, 2005, p. 182-191.

Kutavičius, Bronius. „Rašau ką noriu" // Gaidamavičiūtė R. Kūrybinių stilių pėdsakais: Pokalbiai su muzikais. Vilnius, 2005, p. 170-178.

Kutavičius, Bronius. Sunkiausia - pradžia // Gaidamavičiūtė R. Kūrybinių stilių pėdsakais: Pokalbiai su muzikais. Vilnius, 2005, p. 159-169.

Kutavičius, Bronius. Tikiu įkvėpimu // Gaidamavičiūtė R. Kūrybinių stilių pėdsakais: Pokalbiai su muzikais. Vilnius, 2005, p. 144-158.

Landsbergytė, Jūratė. Folkloras vargonų muzikoje // Menotyra, 2005, Nr. 1, p. 34-41.

Nakas, Šarūnas. A Concise History of Lithuanian Minimalism [essay] // Forms offreedom: Lithuanian culture and Europe after 1990 I ed. by a. Samalavičius. Vilnius, 2005, p. 145-159.

Pakitęs Kutavičiaus įvaizdis : pirmasis Broniaus Kutavičiaus festivalis / Rūta Gaidamavičiūtė // Nauji lietuvių muzikos keliai / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005, p. 241-242.

Pasaulio religijoms // Gaidamavičiūtė R. Kūrybinių stilių pėdsakais: Pokalbiai su muzikais. Vilnius, 2005, p. 179-181.

 Paulauskis, Linas. Bronius Kutavičius Celebrates the Passage of Time  // Lithuanian music link, 2005, No. 11, p. 1-2.

Szwarzman, D. Litewski Dracula: [apie operos „Lokys" pastatymą Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre] // Ruch Muzyczny, 2005, Nr. 7, p. 32-33.

The Composer Bronius Kutavičius: [an interview / užrašė] B. Leščinska-Baublinskienė // Lithuanian culture express, 2005, Nr. 1, p. 6-7.

2006

Astrauskas, Rimantas. Lietuvių muzikos vakaras Suomijoje: [informuojama apie lietuvių muzikos vakarą „Nuo M. K. Čiurlionio iki šių dienų", įvykusį kovo 20 d. Helsinkio universitete] // 7 meno dienos, 2006, bal. 14, p. 2.

Astrauskas, Rimantas. Lietuvių muzikos vakaras Suomijoje, Helsinkio universitete: [iš įrašų skambėjo oratorijos „Iš jotvingių akmens" fragmentai] // Muzikos barai, 2006, Nr. 7/8, p. 53-54.

Baublinskienė, Beata. Lietuviška gaida: „Meška su lokiu - abudu tokiu": [operos „Lokys" spektaklio LNOBT recenzija] // Bravissimo, 2006, birželis, p. 16.

Baublinskienė, Beata. Operos savaitė Nr. 2: [ apie geriausių LNOBT spektaklių retrospektyvą, minima opera „Lokys"] // Bravissimo, 2006, Nr. 9, p. 5-6.

Bieliauskaitė, Lina. Festivalis - odė pavasariui: [„Klaipėdos muzikos pavasario" atidarymo koncerte skambėjo kompozicija „Pavasario linksmybės", dirig. G. Rinkevičius] // Klaipėda, 2006, kovo 27, p. 1,7.

Bruveris, Jonas. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. V., 2006, p. 247, 344, 357 ir kt.

„Čekų muzikologo Vitezslavo Mikešo iniciatyva naujosios muzikos žurnalo „HIS Voice" 2006 m. lapkričio - gruodžio numeris pasirodė su lietuvių muzikos kompaktine plokštele „Lithuanian Voice : soudoba litevska hudba..." ( B. Kutavičių reprezentuoja „Ten toli, iki vidurnakčio") : [žinutė] // Literatūra ir menas, 2006, gruod. 1, p. 3.

Goštautienė, Rūta."Keletas variacijų kanono tema": aštuntojo dešimtmečio lietuvių muzikos pagrindinė srovė ir jos recepcija / Rūta Goštautienė // Lietuvos muzikologija, t. 7 (2006), p. 153-169.

Jankauskienė, Inga. Antropologijos ir istorijos traktuotė Broniaus Kutavičiaus muzikoje| // Teksto slėpiniai, 2006, Nr. 9, p. 105-114.

Jasinskaitė-Jankauskienė, Inga. Bronius Kutavičius: Open Forms and Interpretational Diversity // 38-oji Baltijos muzikologų konferencija, skirta kompozitoriaus ir muzikos kritiko Vlado Jakubėno (1904-1976) 100-osioms gimimo metinėms: Muzikos kūrinys - jo ribos ir interpretacijos. Straipsnių ir pranešimų rinkinys. V., 2006, p. 82-88.

Kutavičius, Bronius. „Kai muzika manęs nedrasko, jaučiuosi laimingas": [ pokalbis ] / kalbėjosi Ivona Žiemytė // Vakarų ekspresas, 2006, spalio 6, p. 11.

Kutavičius, Bronius. Viena gyvenimo paletės spalva: [prisiminimai apie savo darbą Vilniaus mokytojų namuose 1957-1959 m] // Ženklas kelyje. Vilnius : Garnelis, 2006, p. 71.

Landsbergytė, Jūratė. Muzika : profesionaliosios muzikos raida // Kultūra, Kaunas : Šviesa, 2006, p. 59-67.

Leščinska, Beata. Velvet Curtain: Cracow - Lviv: [apie Lvove vyksiantį festivalį „Aksominė uždanga 2", skirtą Vidurio ir Rytų Europos naujajai muzikai, kur numatoma atlikti B. Kutavičiaus Styginių kvartetą Nr. 2 „ Anno cum tettigonia"] // Lithuanian Music Link, 2006, Nr. 13, p. 6.

Narvilaitė, Loreta. Broniaus Kutavičiaus magija // Klaipėda, 2006, rugs. 22, p. 12.

Paulauskis, Linas. Bronius Kutavičius celebrates the Passage of Time // Lithuanian Musik Link, 2005/2006, Nr. 11, p. 1-2.

Povilionienė, Rima. Duetas vienu profiliu : [ pianistų R. ir Z. Ibelhaubtų kompaktinėje plokštelėje „Muzika dviem fortepijonams" - B. Kutavičiaus „Gervių šokiai" ir „Disputas su nepažįstamuoju"] // Literatūra ir menas, 2006, rugs. 29, p. 6.

Radžiūnaitė, Austė. Vilniaus festivalio scenoje atgyja siaubo opera: [„Lokys"] // Lietuvos rytas, 2006, birž. 7, priedas „Sostinė", p. 7.

Sobeckis, Dainius. Dvasinga „Permainų muzika" : [ apie Klaipėdoje vykusį šiuolaikinės muzikos festivalį, kurio videoklube buvo pristatoma ir B. Kutavičiaus muzika] // Muzikos barai, 2006, Nr. 10, p. 12-13.

Užsienio operos kritikai išgyrė lietuvių spektaklius: [ atsiliepimai užsienio spaudoje apie LNOBT spektaklį „Lokys"] // Lietuvos rytas, 2006, gruod. 19, priedas „Mūzų malūnas", p. 4.

Vilidaitė, Danguolė. „Muzikos pavasaris" tirpdo nežinojimo ledus: [apie B. Kutavičiaus muziką „Klaipėdos muzikos pavasario „ renginiuose] // Klaipėda, 2006, kovo 29, priedas „Durys", p. 2.

 2007

Ambrazas, Algirdas. Tradicijos kuriamos, tradicijos tęsiamos. -  Literatūra ir menas, 1982, geg. 1. - Bibliogr. išnašose // Muzikos tradicijos ir dabartis. Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007, p. 143-148.

Baltrušaitytė, Renata. Bėgte su Bronium Kutavičium // Veidas, 2007, Nr. 36 (rugs. 6), p. 54-55.

Baublinskienė, Beata. Dedikacija Broniui Kutavičiui: koncertas kompozitoriaus jubiliejui Vilniaus rotušėje // 7 meno dienos, 2007, rugs. 28, p. 2.

Beržinskas, Tomas. Mūsų garsenybės - piniguočių įkaitai: [ apie „Sikorski" (Vokie­tija) leidyklos ir lietuvių kompozitorių nesutarimus ] // Respublika, 2007, bal. 14, p. 3.

Briuselyje skambėjo lietuvių šiuolaikinė muzika:[ lietuvių kompozitorių kūrinius pristatė belgų dirigentas D. Gazonas, skambėjo ir B. Kutavičiaus „Ten toli, iki vidurnakčio" saksofonams ir styginiams] // 7 meno dienos, 2007, kovo 30, p. 2.

Daunoravičienė, Gražina. „Rudens gėrybės": Kutavičius versus Donelaitis // Literatūra ir menas, 2007, rugs. 7, p. 8.

Gruodytė, Vita. Bronius Kutavičius - modernus, postmodernus ar avangardinis kompozitorius? // Kultūros barai, 2007, Nr.4, p. 22-25.

Hall, George. Laiškas iš Vilniaus; vertė Jurga Senkevičiūtė. „Opera News on Line", 2006 gruod., vol.71, nr.6 // Bravissimo, 2007, Nr. 1, p. 26-27.

Jalianiauskienė, Vitalija. Bronius Kutavičius: „Nevadinkite manęs atėjūnu": [ vakaras Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje] // Panevėžio balsas, 2007, spalio 15, p. 5.

Kompozitoriaus B. Kutavičiaus jubiliejus // Respublika, 2007, rugs. 14, p. 24.

Kronienė, Birutė. Iškiliausi kūriniai - atėję iš širdies // Sekundė, 2007, spalio 18, p. 5-6.

Kutavičius, Bronius : „Kūryba yra gyvybė": [pokalbis / užrašė] Jūratė Katinaitė // Literatūra ir menas, 2007, rugs. 21, p. 6-7.

Kutavičius, Bronius. Kūrybos pradžia raudoname kampe prie pianino: [ j skaitytojų klausimus atsako kompozitorius B. Kutavičius] // Miesto žinios, 2007, rugs. 22, p. 12.

Kutavičius, Bronius. Muzikas gaivina lietuviško teatro idėją : [pokalbis su Nacionalinės premijos laureatu kompozitoriumi B. Kutavičiumi / užrašė] Asta Andrikonytė // Lietuvos rytas, 2007, rugs. 17, p. 8.

Lietuvių kompozitorių muzika - naujuose natų leidiniuose : [informacija] // Muzikos barai, 2007, Nr. 1/ 2, p. 29.

Opera naujų medijų amžiuje: [ diskusija apie R. Štrauso „Salomėją" ir B. Kutavičiaus operą „Lokys" pastatymus ] // Bravissimo, 2007, Nr. 2, p. 28-30.

Sragauskienė, Violeta. Koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai: [apie Klaipėdoje vykusio tarptautinio jaunųjų atlikėjų festivalio "Skambanti banga" baigiamąjį koncertą, kurime buvo atlikta B. Kutavičiaus oratorija "Paskutinės pagonių apeigos"] // Muzikos barai, 2007, Nr. 5/ 6, p. 57-58.

Šernaitė, Kristina. Broniui Kutavičiui - 75 // Šiandien aktualu, 2007, Nr. 2(37), p. 148-152.

Tamošaitytė, Daiva. Festivalio pabaigtuvėse - klasiko premjera: [naujo kūrinio „Rudens gėrybės" premjera Kristupo vasaros festivalyje] // Lietuvos rytas, 2007, rugs. 4, priedas „Mūzų malūnas", p. 2.

Tamošaitytė, Daiva. Vasara baigiasi su rudeniu: [apie Kristupo vasaros festivalio bai­giamąjį koncertą] // Muzikos barai, 2007, Nr. 9/10, p. 13-14.

Zlatkienė, Janina. Žmonės: [apie Molainių kaimo gyventojus ir iš jo kilusius kraštiečius] // Iš praeities per dabartį į ateitį, Panevėžys, 2007], p. 42-51.

2008

Apanavičienė, Virginija. Broniaus Kutavičiaus muzika: nuo etninės kultūros ištakų iki postmodernizmo // Etninės kultūros tradicijų tęstinumas ir iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje / Klaipėdos kolegija. Pedagogikos fakultetas. Kultūrinės veiklos vadybos katedra. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2008, p. 7.

Berlyne startuoja Baltijos šalių kultūros metai Vokietijoje // Lietuvos aidas, 2008, kovo 15, p. 9.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Archajika ir modernybė - du Bronių Kutavičių maitinę šaltiniai - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose // Archajika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose / [sudarytojos Saulė Matulevičienė, Audinga Peluritytė-Tikuišienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 139-153, 160.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Liaudies daina lietuvių kompozitorių kūryboje ir tautinis mentalitetas // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008, p. 12-57.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Lietuvių ir lenkų muzikos ryšiai (XX a. antroji pusė) // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008, p. 76-97.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Lietuvių muzikos modernizmo antrosios bangos bruožai // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008, p. 58-75.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Modernizmo įvietinimas ir archaika // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008, p. 98-129.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Nacionalinio judėjimo idėja ir istorija Broniaus Kutavičiaus kūryboje // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008, p. 130-141.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Spalvingas vaikų karalystės teatras pasitiko vasarą. - Nuotr. - Lietuvos rytas, 1996, birž. 7 // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008, p. 330-331.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Šeštoji "Gaida": neįprastos temos ir kontekstai // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008, p. 332-335.

Inga Jasinskaitė-Jankauskienė. Bronius Kutavičius. Praeinantis laikas. Vilnius: Versus aureus, 2008. – 415, [1] p.

Kryžauskienė, Ramunė. Fortepijoninės muzikos raidos ypatumai (1960-1980) // Lietuvos fortepijoninė kultūra / Ramunė Kryžauskienė, Rūta Rudvalytė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2004 [i.e. 2008], p. 45-96.

Kutavičienė, Dalia. Bronius Kutavičius: kompozitorius. V.: Concept events & media, 2008. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – (Lietuvos menininkai).

Kutavičius, Bronius. Intuicija neturėtų apgauti : [pokalbis / kalbino] Rūta Gaidamavičiūtė. - Nuotr. - Kultūros barai, 2008, Nr. 7/8, p. 35-39. // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje / Rūta Gaidamavičiūtė. Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008, p. 218-224.

Kutavičius, Bronius. Intuicija neturėtų apgauti : kompozitorių Bronių Kutavičių kalbina muzikologė Rūta Gaidamavičiūtė. - Santr. angl. // Kultūros barai, 2008, Nr. 7/ 8, p. 35-39.

Šabasevičius, Helmutas. Paroda kaip spektaklis : Dalios Mataitienės teatrinės vizijos  // Kultūros barai, 2008, Nr.12,  p. 30-32.

2009

Akramavičiūtė, Irina. XII tarptautinis akordeono festivalis "Vilnius 2008" : drąsu ir skoninga, novatoriška, tačiau išlaikant gražiausias tradicijas… - Turinyje: kompozitorių V. Germanavičiaus, T. Makačino, V. Bartulio, A, Malcio, B. Kutavičiaus mintys // Muzikos barai, 2009, Nr. 7/ 9, p. 44-48.

Andrikonytė, Asta. Chorą įkvepia ir ritualai // Lietuvos rytas, 2009, spal. 29, p. 16.

Apdovanoti lietuvių muzikos kūrėjai // Respublika, 2009, bal. 7, p. 16.

Baublinskienė, Beata. Muzika nebyliajam filmui : "Žanos d'Ark aistra" ir "Metropolis" Vilniaus kino bei muzikos festivaliuose // 7 meno dienos, 2009, lapkr. 20, p. 3.

Baublys, Jonas. Kas aktualu šįmet? : devynioliktajai "Gaidai" pasibaigus // Muzikos barai, 2009, Nr. 11/ 12, p. 16-20.

Daunoravičienė, Gražina. Pasaulio muzikos dienų būtasis laikas - Pab. Pradžia: 2009, kovo 13 // Literatūra ir menas, 2009, kovo 20, p. 7, 22.

Engström, Andreas."Šiuolaikinė lietuvių muzika visų pirma yra europietiška" : ISCM Pasaulio muzikos dienos / Gaida 2008 / Andreas Engström ; vertė Asta Pakarklytė. - Iliustr. - "Nutida Musik" // Kultūros barai, 2009, Nr. 3, p. 42-43.

Gronemeyer, Gisela. In-Between : ISCM Pasaulio muzikos dienos 2008 Vilniuje; vertė Eva Lipnickaitė. - Iliustr. - "MusikTexte - Zeitschrift für Neue Musik" // Kultūros barai, 2009, Nr. 3, p. 34-38.

Kreivytė, Laima. Tarp skliaustų : apie moters ir tikėjimo traktuotę kine // 7 meno dienos, 2009, gruod. 25,  p. 10.

Landsbergytė, Jūratė. Transcendentinio vargoniškumo siekis modernioje lietuvių muzikoje // Menotyra, t. 16, Nr. 1/2 (2009), p. 62-72.

Matulionis, Vytautas. Penki lietuvių kompozitoriai ir pianistas: [apie kompaktinę plokštelę „Lietuvių kompozitorių fortepijono muzika" // Dirva, 2009, vas. 24, p. 9.

Pagerbti geriausi 2008 metų kompozitoriai ir muzikologai // Lietuvos aidas, 2009, bal. 7, priedas "Naujausios žinios", p. 3.

Peleckis, Mindaugas. Panteonas : [recenzija] / Mindaugas Peleckis - Rec. leid.: Broniaus Kutavičiaus muzika / Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Vilnius : Versus aureus, [2008] // Literatūra ir menas, 2009, geg. 1, p. 15.

''Permainų muzikoje'' - B. Kutavičiaus oratorijos // Klaipėda, 2009, rugs. 23, p. 22.

Ramanauskaitė, Algė. Kaip skamba Žanos D'Ark kančia ir aistra? : [su kompozitoriaus B. Kutavičiaus pasisakymu]. - Iliustr. // Respublika, 2009, spal. 29, p. 12.

Strazdaitė-Ziberkienė, Aušra. Kompozitorių sąjungos apdovanojimai ir Juliaus Gaidelio paminėjimas // 7 meno dienos, 2009, bal. 10, p. 3.

Žakienė, Eugenija. Trio, "Dangaus" opera ir oratorijos : festivalis / Eugenija Žakienė ; Zenono Baltrušio nuotraukos // Nemunas, 2009, birž. 18-24 (Nr. 23), p. 12.

Žuolytė, Jūratė. Kinas ir muzika susivienys "Žanos d'Ark aistroje" // Vilniaus diena, 2009, spal. 31, p. 31.

2010

Bajoras, Feliksas. Dvidešimtmetė gaida: [apžvelgiama Rūtos Stanevičiūtės parengta knyga "Gaidos" obertonai"] // Literatūra ir menas, 2010, gruod. 10, p. 8-9, 10.

Baublinskienė, Beata. Kodėl neturime lietuviškos Karmen? : apie lietuviškų operų libretus // Bravissimo, 2010, Nr. 5/ 6, p. 20-23.

Brukštutė, Milda. Neblėstantis pareigos jausmas: [apie VI dramaturgijos festivalį "Versmė", jame rodytus spektaklius bei  apdovanojimus] // Literatūra ir menas, 2010, lapkr. 19, p. 6-7.

Draugiškas čekų gestas: [apie Prahos kamerinio orkestro "Berg Orchestra" atliekamą Lietuvos kompozitorių muziką] // Lietuvos rytas, 2010, kovo 9, p. 14.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Die Idee der Freiheitsbewegung und ihre Geschichte im Werk von Bronius Kutavičius / Rūta Gaidamavičiūtė. - Iliustr., portr. - Bibliogr. išnašose // Litauische Musik / herausgegeben von Audronė Žiūraitytė und Helmut Loos. Leipzig : Gudrun Schröder, 2010, p. 296-307.

Jablonskienė, Audronė. Drejerio-Kutavičiaus "Žana" tęsia kelionę // Respublika, 2010, vas. 11, p. 11.

Jankauskienė, Inga. "Žanos d'Ark aistros" pavilioti // Literatūra ir menas, 2010, saus. 8, p. 22.

Kalinauskas, Algimantas. Tautinė egzotika atkelia vartus dar neišmintiems muzikos kūrybos keliams. - Lietuvos rytas, 1994-08-05 // Algirdas Vyžintas: gyvenimas - liaudies muzikai / Lietuvos liaudies kultūros centras, Klaipėdos universitetas, Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, p. 341-348.

Maslekovas, Andrius. Į dvidešimtąjį gimtadienį užsukus…// Literatūra ir menas, 2010, lapkr. 26, p. 8, 17.

Vyžintas, Algirdas. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika globalios kultūros sąlygomis // Algirdas Vyžintas: gyvenimas - liaudies muzikai / Lietuvos liaudies kultūros centras, Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, p. 80-83.

2011

Kunca, Petras. Lietuvių kūriniai Vilniaus kvarteto repertuare / užrašė Rita Nomicaitė. - Nuotr. // Krantai, 2011, Nr. 1, p. 54-61.

Kuprevičius, Giedrius."GIEDRAlyja", arba kalbanti garsų lašais - Rubrika: Tiltai // Nemunas, 2011, geg. 12-18 (Nr. 18), p. 6-7.

Landsbergytė, Jūratė. Orientas lietuvių muzikoje. Dvasinių erdvių ilgesys // Rytai – Vakarai, 2011, [t.] 11, p. 529-538.

Maslekovas, Andrius. Jaunųjų atlikėjų vakaras Kompozitorių namuose // Literatūra ir menas, 2011, gruod. 23, p. 8.

Maslekovas, Andrius. Keletas žvilgsnių. Iš arti. - Iliustr. - B. d. // Literatūra ir menas, 2011, saus. 28, p. 9.

Maslekovas, Andrius. 4815 žodžių apie "Gaidą" - Pab. Pradžia: 2011, lapkr. 11 // Literatūra ir menas, 2011, lapkr. 25, p. 8.

Merčaitytė, Dainora. Gyvas muzikos žodis. Šiuolaikinės muzikos festivalis "Iš arti" // Literatūra ir menas, 2011, saus. 21, p. 9.

Mikšionienė, Rūta. Surado bendrą kalbą: [apie kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus "Aštuonias Stasio miniatiūras", sukurtas pagal dailininko Stasio Eidrigevičiaus paveikslus] // Lietuvos rytas, 2011, geg. 9, p. 15.

Milkova, Vaida. Nebyliojo kino šedevras suskambo lietuviškai // Kauno diena, 2011, kovo 14, p. 22-23.

Nustebino estai : populiarus operos menui skirtas interneto portalas paskelbė 2009-2010 metų Europos operos teatrų sezono skaičius. - Portr. // Lietuvos rytas, 2011, rugpj. 4, p. 15.

Šabasevičienė, Daiva. Poetinis Jono Vaitkaus teatras: [apie J.Vaitkaus poetinio teatro modelio spektaklius - E. Ignatavičiaus "Svajonių piligrimą", B. Kutavičiaus ir S. Gedos "Strazdą - žalią paukštį", A. Mickevičiaus "Vėlines", ir O. Milašiaus "Migelį Manjarą"] // Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 2, p. 131-142.

 
2012

Bajarkevičius, Tautvydas. Trumpa kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus kūrybos apžvalga // Literatūra ir menas, 2012, Nr. 32 (rugs. 7), p. 18-20.

Bajoras, Feliksas. Prie vartų // Literatūra ir menas, 2012, Nr. 1 (saus. 6), p. 21-22.

Broniaus Kutavičiaus 80-mečiui – tarptautinė konferencija ir festivalis „Muzika, pakeitusi laiką“. - Iliustr. - http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-09-05-broniaus-kutaviciaus-80-meciui-tarptautine-konferencija-ir-festivalis-muzika-pakeitusi-laika/87570 // Bernardinai.lt [Elektroninis išteklius], 2012, rugs. 5.

B. Kutavičių pagerbs Europa:  [apie Vilniuje organizuojamą konferenciją "Muzika, pakeitusi laiką: Baltijos kraštų kūrybos proveržis po 1970 m.", skirtą kompozitoriaus B. Kutavičiaus jubiliejui; su trumpa muziko biografija] / parengė Danutė Šepetytė. - Iliustr. // Respublika, 2012, rugs. 11, p. 11.

Kutavičius, Bronius : "Ieškau paslapties" : [pokalbis] / parengė Rita Nomicaitė // Literatūra ir menas, 2012, kovo 30 (Nr. 13), p. 22-25.

Kutavičius, Bronius. Laisvas paukštis Bronius Kutavičius / kalbino Laimutė Ligeikaitė ; Jono Liugailos nuotrauka. - Iliustr. - Rubrika: Tiltai // Nemunas, 2012, birž. 14-27 (Nr. 22/23), p. 11.

Nomicaitė, Rita. Didumo ilgesys: [apie Lietuvos muzikos kultūros minimalizmą] // Literatūra ir menas, 2012, Nr. 8 (vas. 24), p. 5.

Su Broniumi Kutavičiumi / [parengė] Mindaugas Nastaravičius ; [su kompozitoriaus B. Kutavičiaus, muzikologės Ingos Jankauskienės, kompozitorių Algirdo Martinaičio bei Šarūno Nako pasisakymais] // 15 min, 2012, kovo 30, specialus priedas "15 valandų", p. 1-4.

Visockaitė, Emilija. Jauna muzika 2012 : ką visa tai reiškia? // Literatūra ir menas, 2012, Nr. 16 (bal. 20), p. 37-39.

Į titulinį