Parodai naudotos literatūros sąrašas


Daugiatautė Lietuva : Lietuvos etninių mažumų istorija / Grigorijus Potašenko. - Kaunas : Šviesa, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). - 158, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml.- ISBN 978-5-430-04939-3

Hadži Seraja Chanas Šapšalas pasišventęs tautai ir mokslui / Trakų istorijos muziejus ; [sudarytojai Halina Kobeckaitė, Virgilijus Poviliūnas, Irena Senulienė, Alvyra Zagreckaitė]. - Trakai : Trakų istorijos muziejus, 2011 (Vilnius : Mardosų sp.). - 139, [2] p. : iliustr., faks., portr. - ISBN 978-609-8056-02-0

Karaimai kariai = Воины караимы = Karaimi wojskowi / Michailas Zajončkovskis. - Vilnius : [M. Zajončkovskis], 2005 ([Vilnius] : Pozicija). - 75 p. : faks., portr. - ISBN 9955-665-18-1

Karaimai kariuomenėje = Karajlar javanlychta = Karaims on military service = Karaimi na żołnierce = Караимы в армии / [Michailas Zajončkovskis ; į anglų kalbą vertė Džefris Klarkas, į lenkų kalbą vertė Jadvyga Rauckienė, į rusų kalbą vertė Kira Lavrinec]. - Vilnius : Lietuvos nac. muz., 2000 (Vilnius : Petro ofsetas). - 87, [1] p. : iliustr. - ISBN 9955-415-08-8

Karaimai Lietuvoje = Karaims in Lithuania : [informacinis leidinys] / Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės ; [parengė A. Ablingienė]. - Vilnius : Statistikos departamentas, 1997. - 61 p. : iliustr.

Karaizmas : doktrinos ir istorija / Simon Szyszman ; iš prancūzų kalbos vertė Petras Račius. - Vilnius : Pradai, 2000 (Vilnius : Bendros įm. UAB "Litimo" sp.). - 287, [1] p. : iliustr., žml. - ISBN 9986-943-59-0 (įr.)

Kultūrologija = Culturology : straipsnių rinkinys. - T. 6 (2000)-. - Vilnius : Gervelė, 2000-. - Kultūros istorijos tyrinėjimai, ISSN 1392-2796
T. 10 : Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai / sudarytojas Vytautas Berenis. - 2003 (Vilnius : UAB "Petro ofsetas"). - 463, [1] p. : iliustr., natos. - ISBN 9986-638-43-7 (įr.)


Lietuvos karaimai : totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 600 metų jubiliejaus leidinys / Halina Kobeckaitė ; [redagavo Laima Patriubavičienė]. - Vilnius : Baltos lankos, 1997. - 127 p. : iliustr. + 1 kalendoriaus lap. - ISBN 9986-861-11-X

Lietuvos karaimų liturginė muzika = Liturgical music of Lithuanian Karaims : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H), muzikologija / Karina Firkavičiūtė ; Lietuvos muzikos akademija. - Vilnius : [LMA], 2001. - 26 p.


Lietuvos tautinės mažumos : kultūros paveldas / [autoriai-sudarytojai: Valerijus Čekmonas … [et al.] ; redaktorių kolegija: Grigorijus Potašenko (ats. redaktorius) … [et al.]. - Vilnius : Kronta, [2001] (Vilnius : Spauda). - 287, [1] p. : iliustr., faks., žml. - ISBN 9986-879-70-1

Mažumos : tautinių ir etninių mažumų studijų įvadas / Yves Plasseraud ; vertė Algirdas Krančiukas ir Andrius Konickis. - Vilnius : Apostrofa, 2006 (Vilnius : Standartų sp.). - 196 p. : žml. - ISBN 9955-605-22-7

Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai = Orient in the social tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims = Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: Tatarzy i Karaimi = Ориент в общественной традиции Великого княжества Литовского: татары и караимы : straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje "610-osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metinės" 2007m. rugsėjo 13-15 d. Vilniaus universitete, pagrindu / Vilniaus universitetas. Istorijos fakultetas. Kultūrinių bendrijų studijų centras ; [sudarė Tamara Bairašauskaitė, Halina Kobeckaitė, Galina Miškinienė ; redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Vygintas Bronius Pšibilskis … [et al.]. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 368, [1] p. : iliustr., faks. - (Lietuvos istorijos studijos, ISSN 1822-4016 ; t. 6). - ISBN 978-9955-33-346-3 (įr.)

Panevėžio karaimų gyvenimo puslapiai / Joana Viga Čiplytė. - Vilnius : Homo liber, 2001 (Vilnius : UAB "Leidybos centras"). - 61, [3] p. : iliustr. - ISBN 9955-449-14-4

Panevėžys ir panevėžiečiai : [fotoalbumas] / Antanas Gylys ; [tekstas Alberto Laurinčiuko]. - [2-asis patais. ir papild. leid.]. - [Panevėžys] : Amalkera, [2004]. - 248 p. : iliustr.

Religinės bendruomenės / [Gintaras Beresnevičius, Donatas Glodenis, Aušra Pažėraitė, Egdūnas Račius, Halina Kobeckaitė, Vaclovas Aliulis, Vitalijus Mockus, Holger Lahayne, Grigorijus Potašenko]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). - 237, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml. - ISBN 978-5-420-01645-9 (įr.)

Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys / [skyrių autoriai Vitalija Jočytė, Dalia Keršytė, Simona Likšienė, Rima Rutkauskienė, Irena Seniulienė, Diana Streikuvienė, Alvyra Zagreckaitė, Liuda Gaigalienė, Aušra Lopatienė, Vidas Poškus, Rita Pauliukevičiūtė, Tadas Šėma, Danutė Labanauskaitė, Rūta Subatniekienė, Dalia Grimalauskaitė ; sudarytojas Žygintas Būčys]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2003] (Vilnius : Sapnų sala). - 167, [1] p. : iliustr. - ISBN 9955-415-31-2

Tapyba, piešiniai = Живопись, рисунки = Paintings, drawings : [albumas] / Bari Egizas ; [sudarytoja Simona Makselienė ; įvado autorė Rima Rutkauskienė ; į anglų kalbą vertė Jonas Steponaitis]. - Vilnius : [Meno rinkos agentūra], 2009. - 175, [1] p. : iliustr. - ISBN 978-609-8014-04-4 (įr.)
Tikėjimo sutvirtinimas / Izaokas ben Abraomas Trakiškis ; sudarė Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė ; iš hebrajų kalbos vertė Kristina Gudelytė. - Vilnius : Aidai, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 283, [1] p. - ISBN 978-9955-656-82-1

Tautinių mažumų integracija Panevėžio darbo rinkos apimamoje teritorijoje / [Lietuvos Respublikos] socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Panevėžio nacionalinių mažumų asociacija ; sudarė Dalia Meškauskienė. - Panevėžys : [Amalkeros leidyba], 2008. - 143 p. : iliustr., portr.

Tikėjimo sutvirtinimas / Izaokas ben Abraomas Trakiškis ; sudarė Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė ; iš hebrajų kalbos vertė Kristina Gudelytė. - Vilnius : Aidai, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). - 283, [1] p. - ISBN 978-9955-656-82-1

Trakų miestas ir pilys : istorija ir architektūra / Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis, Algimantas Miškinis. - Vilnius : Mokslas, 1991. - 294, [1] p. : iliustr. - ISBN 5-420-00508-5


Сводъ законовъ Россiйской Имперiи. - [Санктпетербург : Государственная Типография, s. a.]. - t. - Papild. lapo antr.: Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Перваго составленный. - Antr. dabartine rašyba: Свод законов Российской империи
T. 11, ч. 1 : Уставы духовных дел иностранных исповеданий. - 1896. - 406, 8 p


Karaimi "synowie zakonu" / Gedo Hecht. - Warszawa : Warszawski Instytut Wydawniczy, 1938. - 39, [1] p. : iliustr.

Księga pamiątkowa ku czci J. E. Hachana H. Seraji Szapszała : w X-tą rocznicę jego ingresu. - Wilno : Nakładem T-wa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej, 1938 (Wilno : "Znicz"). - [1] portr. lap., 78, [1] p., [1] faks. lap. : iliustr. - (Myśl karaimska ; Z. 12 (1938)).

Myśl karaimska : organ Towarzystwa Miłośników Historji i Literatury karaimskiej / [pod red. Dr. Ananjasza Zajączkowskiego]. - R. 1, z. 1 (1924, paźdz.)-z. 12 (1937/38); s.n., [r. 23, t. 1 (1945/46)]-[r. 25] (1948). - Wilno : Znicz, 1924-1939, [1946]-1948. - Išleid. vieta.: Wrocław: Wydano z Zasiłku Ministerstwa Oświaty, [1946]-1948

O karaimach w Polsce / Szymon Firkowicz. - Troki : [s.n.], 1938 (Wilno : Znicz). - 21, [2] p. : iliustr.

Osadnictwo karaimskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego / A. Szyszman. - Wilno : "Znicz", 1936. - 45, [1] p., [1] sulankst. žml. lap. : iliustr.

Čypčychlej učma Trochka : Lietuva karajlarnyn jyrlary = Į Trakus paukščiu plasnoju : Lietuvos karaimų poezija / [sudarytoja Karina Firkavičiūtė ; pratarmę į anglų kalbą vertė Alfonsas Laučka ; dailininkas Romas Dubonis]. - Vilnius : Danielius, 1997 (Vilnius : BSPB sp.). - 239 p. : portr. - ISBN 9928-442-37-0

Karaj aliefbiet' = Karaimų abėcėlė / Aleksandras Jutkevičius. - Trakai : [s.n.], 2009. - 80 p. : iliustr.

Karaj dińliliarniń jalbarmach jergialiari = Karaimų liturginis maldynas / [sudarė ir spaudai parengė Mykolas Firkovičius]. - [Vilnius : Baltos lankos, 1998-1999 (Vilnius : AB "Vilspa"). - 2 kn. - ISBN 9986-861-37-3

Karaj kalendary, 2001-2051 = Karaimų kalendorius, 2001-2051 / [sudarė ir spaudai parengė Mykolas Firkovičius, Karina Firkavičiūtė, Vladimiras Maškevič]. - [Vilnius : UAB "Topforma", 2001] ([Kaunas : Spindulys]). - 118 p. : iliustr. - ISBN 9955-9369-0-8 (įr.)

Karaj koltchalary = Karaimų maldos / čiopliadi dahy jarychka čyhardy Mykolas Firkovičius ; [Tautybių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos kultūros fondas, Lietuvos karaimų kultūros bendrija]. - Vilnius : [Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla], 1993. - 128 p.

Machtav Čozmachlary = psalmės : [tarptautinės mokslinės konferencijos "Kipčiakų tiurkų orientas Lietuvoje: istorija ir tyrimų perspektyva", skirtos profesoriaus dr. Ananiaszo Zajączkowskio 90-osioms gimimo metinėms, medžiaga (karaimų kalba). Vilnius, 1993 m. spalio 14-15 d.] / David Bijniń ; Tautybių departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės Lietuvos karaimų kultūros bendrija ; [parengė Mykolas Firkovičius]. - Vilnius : Danielius, 1994. - 175 p. - ISBN 9986-442-05-2

Mień karajče ürianiam = Aš mokausi karaimiškai / Mykolas Firkovičius ; [įžanginį straipsnį parašė Regina Venckutė ; į anglų kalbą vertė Alfonsas Laučka ; į rusų kalbą vertė Lidija Sosunova]. - Vilnius : Danielius, 1996 (Vilnius : BSPB sp.). - 133 p. - ISBN 9986-442-29-X

Mikeliūnienė, Stasė. Panevėžio miesto Sodų gatvės istorija / Stasė Mikeliūnienė. - Panevėžys, 1993-1994. - 88 lap., 40 nuotr. : portr. ; 29,5x21. - Mašinraštis, kopija, nuotraukų kopijos. - Skaitmenintas objektas: Panevėžys; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Apibrėžimo ir tapatumo kolizija: Lietuvos karaimų socialinio statuso klausimu XIX amžiaus pirmojoje pusėje / Tamara Bairašauskaitė - Santr. angl. - Bibliogr. išnašose // Lituanistica. - ISSN 0235-716X. - 2006, Nr. 1, p. 24-37.

Grigulevičienė, D. Panevėžio karaimų biblioteka „Karaj Bitikligi“ ir jos kultūrinė veikla iki 1940 metų / Panevėžys Karaime Library „Karaj bitikligi“ ant its Cultural Activities 1929 – 1940//Panevėžio apskrities institucinės bibliotekos (konferencija)(Panevėžys, 1999) / [Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ; sudarytojai Genovaitė Astrauskienė, Arvydas Karaška]. - Panevėžys : [UAB "Nevėžio sp."], 2000 (Panevėžys : UAB "Nevėžio sp."). - 94 p. - ISBN 9986-9293-4-2

Lietuvos karaimai: etninis ir konfesinis tapatumas XX a. antrojoje pusėje ir XXI a. pradžioje / Žilvytis Šaknys, Daiva Lapinskaitė. - Santr. angl. - Bibliogr.: 45 pavad. // Lietuvos etnologija. - ISSN 1392-4028. - [T.] 8(17) (2008), p. 73-96.

Lietuvos karaimų tautinio tapatumo išsaugojimas: dvasininkų vaidmuo / Halina Kobeckaitė. - Santr. angl. // Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900-1945. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. - P. 67-79.

Lietuvos karaimai / Tapani Harviainen ; Įžangą parašė Stasys Skrodenis. - Iliustr. - Bibliogr. str. gale // Istorija. - ISSN 1392-0456. - T. 46, p. 65 - 77.

Periferinės karaimų bendruomenės. Centro ir periferijos įtakos pasidalijimas XVII-XVIII amžiais/ Lent. - Santr. angl. - Bibliogr.: 37 pavad. // Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. - P. 37-44, 335.

Braziūnas, Vladas. /Tėvų ir senelių kaimynai. II. Latviai, karaimai/ // Žiemgala. – 2006. – Nr. 2. – P. 36–44. – Iliustr. – Prieiga per internetą: http://www.ziemgala.lt/z/2006_02_07.html. Žiūrėta 2013 03 11.

Karaimai. Kas jie? Kada ir kaip atsirado Lietuvoje? Prieiga per internetą: http://www.voruta.lt/karaimai-kas-jie-kada-ir-kaip-atsirado-lietuvoje/ . Žiūrėta 2013 03 12.

Literatūra ir spauda. Prieiga per internetą: http://daugenis.mch.mii.lt/karaimai/ Žiūrėta 2013 03 12.

50 litų moneta, skirta karaimų ir totorių įsikūrimo Lietuvoje 600-osioms metinėms paminėti. Prieiga per internetą : http://www.kalykla.lt/lt/gallery/monetos. Žiūrėta 2013 04 17.

Trakų kenesa apie 1925m. J.Bulhako nuotr.
Prieiga per internetą: http://www.seniejitrakai.lt/assets/Uploads/0903.jpg Žiūrėta 2013 05 15.

Šalkauskas J: inteligentijos pesimizmas ir pasyvumas man nepriimtinas. Prieiga per internetą:  http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/jsalkauskas-inteligentijos-pesimizmas-ir-pasyvumas-man-nepriimtinas.d?id=59099151. Žiūrėta 2013 03 11.

Zemlickas G. Baltasis likimo žirgas raudona uodega. 2. /mokslolietuva,2012 kovas. Prieiga per internetą: http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2012/2012/03/baltasis-likimo-zirgas-raudona-uodega-2/. Žiūrėta 2013 03 11.

Богослужение в Тракайской кенаса.
Prieiga per internetą: http://www.caraimica.org/document/242 Žiūrėta 2013 05 20.

Example for Turanid, Kipchak burst.
Prieiga per internetą: http://www.theapricity.com/forum/attachment.php?attachmentid=29905&; Žiūrėta 2013 05 07.

Į titulinį