MAŽOSIOS KLIERIKŲ SEMINARIJOS STATYBA

Mažoji klierikų seminarija Panevėžyje. PAVB RKRS. F 92-29Mažoji klierikų seminarija Panevėžyje. PAVB RKRS. F 92-29

Po Katedros statybos vyskupui Kazimierui Paltarokui pirmiausia rūpėjo įkurti Panevėžyje mažąją kunigų seminariją. Bažnyčios kanonai reikalavo iš vyskupų, kad jie savo vyskupijose įkurtų bent mažąsias kunigų seminarijas. Tai buvo numatyta ir įrašyta Lietuvos vyriausybės su Apaštalų Sostu 1927 m. rugsėjo 27 d. pasirašytame konkordate.

1928 m. sausio 3 d. K. Paltarokas parašė raštą švietimo ministrui, kad būtų sudaryta galimybė Panevėžyje įkurti mažąją kunigų seminariją. Šiame rašte buvo remiamąsi Lietuvos vyriausybės sutartimi su Vatikanu. Vyskupui buvo pažadėta, kad seminarijai bus atiduotos uždaromos mokytojų seminarijos patalpos. Vėliau K. Paltarokui nesutariant kai kuriais klausimais su Lietuvos valdžia tos idėjos buvo atsisakyta.

Statybos reikalai pajudėjo į priekį tik 1938 m. Tais metais sudaryta statybos komisija: generalvikaras kunigas J. Jucys, kanauninkas M. Karosas ir kanauninkas M. Krikščiūnas. Buvo paskelbtas ganytojiškas vyskupo K. Paltaroko laiškas apie mažosios kunigų seminarijos statybą. Jame kviečiama prisidėti prie būsimosios seminarijos statybos.

Iš [PALTAROKAS, Kazimieras]. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 17. Panevėžys, 1938, p. 13 Iš [PALTAROKAS, Kazimieras]. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 17. Panevėžys, 1938, p. 14 Iš [PALTAROKAS, Kazimieras]. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 17. Panevėžys, 1938, p. 15

Iš [PALTAROKAS, Kazimieras]. Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas. Kn. 17. Panevėžys, 1938, p. 13–15

Projektas paruoštas statybos inžinieriaus Antano Gargaso. 1939 m. pradžioje A. Gargasas projektą įteikė Statybos komisijai. 1939 m. pradėti statybos darbai ir greitai pamūrytas pirmas aukštas. Statybos darbus vykdė rangovai Jechielis Kaplanas ir Romas. Statyba vyko Upytės gatvėje.

Laikraštis ,,XX amžius“ rašė, kad „pastatas modernus, bet ne liuksusinis. Kazimieras Paltarokas praktiškas žmogus. Kainuos apie 6 milijonus 700 tūkst. litų. Jo statybą gausiai rems parapijiečiai.“

1936 m. kaip galimai reikalingos patalpos būsimai kunigų seminarijai nupirktos patalpos Respublikos gatvėje (Nr. 31) iš Juozo Šukio. Jos buvo nuomojamos, o nuomos mokestis naudojamas statybos reikalams.

1939 m. birželio 28 d. ,,Panevėžio garsas“ rašė, kad jau dedami būsimos kunigų seminarijos pamatai. 1939 m. rugpjūčio 19 d. numeryje skelbiama, kad jau mūras stiebiasi į trečią aukštą. Statyba vyko greitu tempu, buvo planuojama baigti 1941 m., bet planus sutrukdė prasidėjusi okupacija ir karas. Statybinė medžiaga buvo atimta ir nebeleista toliau statyti seminarijos.

Dabar šiose patalpose įsikūrusi Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija. Pastatas įtrauktas į LR Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Šaltinis: PILKAUSKAS, Donatas. Panevėžio mažoji kunigų seminarija [interaktyvus, žiūrėta 2015 m. spalio 1 d.]. Prieiga internetu: http://aina.lt/panevezio-mazoji-kunigu-seminarija/

Į titulinį  Atgal