Teikimo nuostatai

Kazimiero Barėno literatūros premija įsteigta 2007 m. Marijos ir Kazimiero Barėnų sumanymu paskatinti jauną gabų prozininką.

KAZIMIERO BARĖNO LITERATŪRINĖS PREMIJOS NUOSTATAI

1. Kazimiero Barėno literatūrinę premiją (toliau vadinama – premija) steigia Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Premija mokama iš paramos teikėjų tam skirtos fiksuotos lėšų sumos.

2. Dvidešimties minimalių gyvenimo lygių dydžio premija skiriama kasmet už per pastaruosius dvejus kalendorinius metus išleistą geriausią jauno autoriaus (iki 35 metų amžiaus imtinai) prozos knygą.

3. Premijos laureatą nustato bibliotekos sudaryta komisija – Kazimiero Barėno literatūros premijos komitetas (toliau – komitetas), susidedantis iš pirmininko ir keturių narių.

4. Komitetas sudaromas bibliotekos direktoriaus įsakymu trejiems metams. Į jį nariais kviečiami literatūrologai, literatūros kritikai, rašytojai, kultūros veikėjai. Komiteto pirmininkas yra Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorius ar jo paskirtas asmuo. Jis organizuoja Komiteto darbą ir įteikia premiją.

5. Komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip trys nariai. Komitetas sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Posėdyje negalintis dalyvauti narys turi teisę savo balsą Komitetui pateikti raštu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas. Sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komiteto pirmininkas ir sekretorius.

6. Pretendentus į premiją turi teisę siūlyti asmenys, valstybinės institucijos, kūrybinės sąjungos, kitos nevalstybinės institucijos. Pasiūlymai Komitetui turi būti pateikti raštu ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 1 d. dienos.

7. Premija negali būti skiriama tam pačiam asmeniui du kartus.

8. Premijos laureatas skelbiamas kasmet gruodžio 30 d., o premija įteikiama kitų metų sausio 12 d. (Kazimiero Barėno gimimo dieną). Kartu su premija įteikiamas laureato diplomas.

9. Išnaudojus paramos teikėjų skirtą fiksuotą lėšų sumą ir neatsiradus kitų lėšų šaltinių, premija nebeteikiama. Apie tai Komitetas informuoja paramos teikėjus, visuomenę ir nutraukia savo veiklą. Galutinis lėšų likutis, mažesnis nei nustatytas premijos dydis, pervedamas į Bibliotekos pavedimų sąskaitą ir panaudojamas leidiniams įsigyti.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija

Grįžti į parodos pradinį tinklalapį